VerkeersveiligheidVerkeersveiligheid

  • De pandemie en de regeringsmaatregelen om ze te bestrijden, hebben geleid tot een verschuiving in de capaciteit van de Federale Wegpolitie met een daling van het aantal proactieve acties tot gevolg.
  • De verplaatsingsbeperkingen resulteerden in een daling van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers.
  • Het aantal snelheidsinbreuken blijft echter toenemen.


COVID-19 en de impact ervan op de vastgestelde inbreuken en de grote acties

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de pandemie en de genomen regeringsmaatregelen om ze te bestrijden. Heel wat maatregelen (sluiting van horeca en handelszaken, annulatie van evenementen, verplicht telewerken, avondklok enz.) hadden een impact op het verkeer in het algemeen en op diverse aspecten in het bijzonder. Er waren het afgelopen jaar bijvoorbeeld minder verplaatsingen, minder files en verhoudingsgewijs meer vrachtverkeer. Dit, en de weerslag daarvan op het gedrag van de weggebruikers, is een belangrijke kanttekening bij het vergelijken van het aantal vastgestelde inbreuken met de voorgaande jaren.

De maatregelen tegen COVID-19 hebben ook geleid tot een verschuiving in de capaciteit van de Federale Wegpolitie. Zo werd er bijzondere aandacht besteed aan de grensoverschrijdende verplaatsingen en was er een daling van het aantal proactieve acties.

Er vonden evenwel 50 grootscheepse acties plaats waarbij zowel de Federale Politie als de Lokale Politie betrokken waren: 20 acties op touw gezet door de expertennetwerken van de politiediensten (Centrex Wegverkeer), 13 NAWAY-acties (acties op nationaal niveau op het prioritaire actieterrein van de Federale Wegpolitie gericht op de prioriteiten inzake verkeersveiligheid), 5 GPI-acties (acties op het niveau van de Geïntegreerde Politie met inbegrip van de BOB-acties, de weekends zonder alcohol en de flitsmarathons) en 12 Roadpol-acties (netwerk van Europese verkeerspolitiediensten).Snelheidsinbreuken vastgesteld door middel van radars en automatische camera's

Vastgestelde snelheidsinbreuken verwerkt door de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) en de technische secties van de Federale Wegpolitie
Vastgestelde snelheidsinbreuken verwerkt door de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) en de technische secties van de Federale Wegpolitie

Rijden onder invloed van alcohol en drugs*

Tests haleine effectués
Uitgevoerde ademtesten
Infractions alcool*
Aantal vastgestelde alcoholgerelateerde inbreuken**
Infractions drogues**
Aantal vastgestelde drugsgerelateerde inbreuken

** Alarm + positief + weigering + eventuele bloedtests

* Cijfers (2019 en 2020) geüpdatet op basis van de meest recente afsluitingsdatum (24-03-2021).

Conduite sous influence d'alcool et de drogues

Success story

BOB-campagne: de strijd tegen rijden onder invloed blijft een prioriteit

Sinds het coronavirus ons dagelijks leven heeft ontregeld, verlopen de alcoholcontroles niet meer op dezelfde manier. Zo was het in de zomer van 2020 niet mogelijk een 'BOB-zomercampagne' te organiseren. Om duidelijk aan te geven dat verkeersveiligheid belangrijk blijft, hebben de Federale Politie en de Lokale Politie tijdens de zomermaanden niettemin de controles opgedreven die gericht zijn op het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Deze blijven immers een prioriteit. De cijfers zijn verontrustend: op een totaal van 119 813 testen waren er 5146 positief. Dat betekent dat 4,30% van de gecontroleerde bestuurders onder invloed was.

Gordel en kinderzitjes

Infractions
Inbreuken

Gebruik van de gsm aan het stuur

Infractions
Inbreuken

Vrachtwagens

Infractions à la fraude tachygraphe
Aantal vastgestelde gevallen van tachograaffraude
Infractions aux temps de conduite et de repos
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met de rij- en rusttijden


Aantal doden en ongevallen met lichamelijke letsels vastgesteld door de Federale Wegpolitie op de snelwegen en gelijkgestelde wegen

Het aantal op het prioritaire actieterrein van de Federale Wegpolitie vastgestelde ongevallen met lichamelijke letsels daalde tussen 2019 en 2020 met 29%. Het aantal doden op de plaats van het ongeval daalde in 2020 met 18% (ten opzichte van 2019). Die dalingen van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers zijn toe te schrijven aan de beperkende maatregelen op het vlak van verplaatsingen die werden genomen in het kader van de COVID-19-pandemie (verplicht telewerk, avondklok, verbod op niet-essentiële verplaatsingen in april 2020 ...).

  2018 2019 2020
Ongevallen met lichamelijke letsels* 3 122 3 095 2 186
Dodelijke ongevallen* 94 99 81
Doden** 100 105 79
Zwaargewonden 361 384 241
Lichtgewonden 4 403 4 164 2 836

* Bij een ongeval met lichamelijke letsels kunnen meerdere zwaar- of lichtgewonden vallen. Idem voor de dodelijke ongevallen.

** Aantal doden ter plaatse. De slachtoffers die niet ter plaatse zijn omgekomen en die binnen een termijn van 30 dagen overlijden, worden hier niet vermeld.

Success story

Zikki doet zijn intrede in Wallonië

Met een knuffelactie biedt de Federale Wegpolitie jonge slachtoffers of getuigen van een verkeersongeval een beetje troost. Zikki, een pluchen schildpad, kan immers een kind troosten dat daardoor een luchtbel om zich heen vormt en zo zijn of haar aandacht vestigt op dit speelgoed in plaats van op wat er om hem of haar heen gebeurt. Deze actie, die in Vlaanderen al enkele jaren wijdverbreid is, deed haar intrede in Wallonië in 2020. Voor sommige verkeersposten is dit de start van een nieuwe actie, voor andere de voortzetting van een project dat al verschillende jaren loopt.

Zikki doet zijn intrede in Wallonië


Vip-escortes en Europese toppen

De Federale Politie draagt bij aan de ordehandhaving en de veiligheid tijdens Europese toppen en andere evenementen, in het bijzonder in Brussel, in partnerschap met de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Naast de betrokkenheid van verschillende entiteiten en directies, waaronder de Directie bescherming (DAP), voert de Federale Wegpolitie escortes uit voor staatshoofden, regeringsleiders en andere vips.

In 2020 vonden er drie Europese toppen met fysieke aanwezigheid plaats (waarvan twee buitengewone). Die evenementen vereisten de inzet van enorme politiemachten en aanzienlijke inspanningen op het vlak van organisatie en coördinatie.

Drie formele toppen werden omgezet in virtuele toppen wegens de coronapandemie (dit leidde tot de schrapping van heel wat escorteopdrachten tussen 18 maart en 5 juni 2020).

In 2020 presteerde de Federale Wegpolitie tijdens deze escortes 27 881 uur (tegenover 32 888 uur in 2019).

Naast deze grootschalige evenementen waarop talrijke vips aanwezig waren en waarvoor verschillende escortes vereist waren, genoten 98 'eendaagse bezoeken' van vips uit 44 verschillende landen bescherming van escortes van de Federale Wegpolitie. Die opdrachten duurden gemiddeld twee dagen en vertegenwoordigen een totaal van 187 dagen ‘dagelijkse’ vip-escortes.

Vip-escortes en Europese toppen