Internationaal partnerschap als sleutel tot succesInternationaal partnerschap als sleutel tot succes

  • De politiesamenwerking met Albanië in de aanpak van drugstrafiek en mensensmokkel is versterkt.
  • De Federale Politie gaat mee de uitdaging aan om de Europese informatiesystemen en databanken beter op elkaar af te stemmen.
  • De Schengen-evaluatiecommissie looft diverse projecten en initiatieven met internationale dimensie bij de Federale Politie.


Bi- en multilaterale akkoorden

Op 7 juli 2020 ondertekenden België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuw verdrag inzake het internationale treinverkeer via de Kanaaltunnel. De Federale Politie nam actief deel aan de onderhandelingen over dit verdrag, samen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

De Federale Politie speelde tevens een belangrijke rol in de door de FOD Buitenlandse Zaken geleide onderhandelingen over het Preclearance-verdrag met de Verenigde Staten, dat ondertekend werd op 28 september 2020. Eens geratificeerd, zal dit verdrag het mogelijk maken dat ambtenaren van de US Customs and Border Protection de immigratie-, douane- en landbouwinspecties bij internationale passagiers niet pas bij aankomst in de Verenigde Staten kunnen uitvoeren, maar reeds vóór het vertrek in Brussel. Hierdoor wordt de vlucht op de luchthaven van bestemming behandeld alsof het een binnenlandse vlucht betreft en moeten de passagiers geen controles meer ondergaan op Amerikaans grondgebied.

Accords bilatéraux et multilatéraux

Versterkte politiesamenwerking met Albanië

De commissaris-generaal en de directeur internationale politiesamenwerking van de Federale Politie brachten begin maart een werkbezoek aan Albanië. Ze maakten diverse concrete afspraken om de politiesamenwerking tussen België en Albanië te versterken, voornamelijk op het vlak van drugs- en mensensmokkel. Albanese criminele organisaties spelen immers een steeds grotere rol in de cocaïnetrafiek via de Antwerpse haven en in de mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk via ons land.Success Story

Arrestaties voor drugshandel in Albanië

In februari werden 25 verdachten die gelinkt waren aan een Albanese georganiseerde misdaadbende aangehouden in het kader van een gelijktijdig uitgevoerde operatie in België, Spanje, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Uit het onderzoek onder leiding van de Lokale Politie Antwerpen bleek dat de drugs werden verstopt in containers en naar België werden gesmokkeld. Van daaruit werden ze verdeeld in heel Europa met behulp van voertuigen die waren uitgerust met ingebouwde verstopplaatsen.

Het succes van deze grensoverschrijdende Europol-operatie is het gevolg van een uitstekende samenwerking tussen politionele organisaties van verschillende landen. Ook de rol van het Single Point of Operational Contact (SPOC) van de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) heeft hiertoe bijgedragen via een ondersteuning in een optimale informatie-uitwisseling. Van het begin tot het einde van deze zaak verzekerde het SPOC, ten behoeve van de Belgische onderzoekers en hun buitenlandse collega’s, de overdracht van de informatie aan de juiste ontvanger, de kwaliteit van de informatie en de follow-up, de afgifte van arrestatieverslagen en de uitlevering van verdachten aan België.Implementatie van nieuwe EU-regelgeving

De Federale Politie heeft de implementatie voorbereid van verschillende regelgevingen van de Europese Unie (EU) die vanaf 2022 stelselmatig moeten worden doorgevoerd, zoals het Entry Exit System, de interoperabiliteit en de nieuwe SIS-verordeningen (aangaande het gebruik van het Schengen Information System). Deze voorbereidingen vinden plaats binnen een multidisciplinair implementatiemechanisme en hebben onder meer als doel om de verschillende Europese informatiesystemen beter op elkaar af te stemmen en de uitwisseling tussen gegevensbanken mogelijk te maken.

Wat de nieuwe SIS-verordeningen betreft, is het startschot gegeven voor zeven thematische werkgroepen en een overkoepelende coördinatiewerkgroep. Op technisch niveau werden inspanningen geleverd om het Schengen Information System aanzienlijk te moderniseren. Er werd tevens een grondige juridische impactanalyse uitgevoerd en de nodige stappen voor de verdere implementatie werden nauwkeurig uitgestippeld en projectmatig gepland.Schengenevaluaties

De Geïntegreerde Politie zou in 2020 opnieuw onderworpen worden aan de Schengen-evaluaties voor politiesamenwerking en voor de SIS/SIRENE-werking. Door de COVID-19-pandemie zijn die echter deels uitgesteld.

Ter voorbereiding heeft de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) meerdere lokale en federale politiediensten bezocht. De bevindingen werden per dienst gebundeld en geanalyseerd. Om enkele hardnekkige pijnpunten inzake internationale signaleringen bij te sturen, werd een informatiekit samengesteld: een handige geheugensteun met tips, flowcharts en samenvattende tabellen. Een aantal flowcharts en visuals werden onder meer gebundeld in een poster en verspreid naar alle diensten van de Geïntegreerde Politie.Success Story

Goede ‘Schengen-praktijken’ bij de Federale Politie

Twee projecten bij de Luchtvaartpolitie (LPA) en een realisatie van de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) werden door de Schengen-evaluatiecommissie als ‘goede praktijk’ bestempeld.

Het project Avia (Air Border Surveillance) van de Luchtvaartpolitie focust op het opsporen en vaststellen van inbreuken op het betreden of verlaten van het Schengengebied via niet-erkende luchtgrenzen (in België gaat het om 46 vliegveldjes en 93 helihavens). In 2020 werden geen inbreuken vastgesteld, tegenover 14 in 2019.
Avia maakt de dagelijkse actieve opvolging mogelijk van alle vluchtplannen in de General Aviation (General Aviation is de verzamelnaam voor algemene burgerluchtvaart, zakenluchtvaart, privé-charterluchtvaart alsook toerisme-, opleidings- en trainingsluchtvaart). Die vluchtplannen worden digitaal doorgestuurd. De Luchtvaartpolitie maakt dan voorafgaandelijk een aftoetsing op (grensgebonden) criminaliteitsvormen.

Aerotask General Declaration is de toepassing van het API-principe (Advanced Passenger Information) voor de niet-commerciële luchtvaart (o.a. zakenvluchten) op alle aankomende en vertrekkende extra-Schengen verkeer. Met het oog op controle is het een grote meerwaarde om op voorhand over de passagiersgegevens te beschikken.

Op het vlak van ‘gegevensbescherming’ (data protection) kwam de nationale kopie van het Schengen Information System (N-SIS) in beeld bij de Schengen-evaluatiecommissie. Het politionele security plan omvat zowel technische als organisatorische maatregelen ter waarborging van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt door de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de Federale Politie. Het kreeg een melding als ‘goede praktijk’ in het eindrapport van de Schengenevaluatiecommissie.

La coopération policière aux frontières et plus loin encore

Politiesamenwerking aan en voorbij de grenzen

Daarnaast heeft de Federale Politie het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om voor het eerst het verplichte aantal afgedeelde politiepersoneelsleden naar het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex te kunnen sturen. In concreto gaat het om 63 personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, onder wie 58 van de Federale Politie. In de loop van de volgende jaren zal deze implementatie een blijvende structurele opvolging en capaciteit vereisen.

Verder heeft de Federale Politie samen met de Lokale Politie een eerste input geleverd inzake de voorstellen van de Europese Commissie (meer bepaald de herziening van de Europol Verordening, de voor de politie relevante delen uit het nieuwe EU-pact voor Asiel en Immigratie), en meegewerkt aan de voorafgaandelijke studies voor voorstellen van de Europese Commissie die in de loop van 2021 gepubliceerd zullen worden (de EU Police/Law Enforcement Code die naast een uitbreiding van de Prüm Raadsbesluiten ook een modernisering zal bevatten rond de huidige mogelijkheden voor grensoverschrijdende politiesamenwerking).

Success Story

Kennis over internationale politiesamenwerking gebundeld op WiKiPol

Sinds de zomer van 2020 kunnen de akkoorden die door de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) op Europees of internationaal niveau onderhandeld werden, geraadpleegd worden op WiKiPol, het digitale en online kennisplatform voor de politiediensten. Ook de regelmatige wijzigingen inzake internationale ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de opdrachten van de politiemensen op het terrein worden op WiKiPol gepubliceerd en via nieuwsbrieven aangekondigd.

Op die manier kan up-to-date informatie en kennis over internationale politiesamenwerking snel en te allen tijde beschikbaar worden gesteld voor de politiemensen op het terrein. Dit biedt een meerwaarde, in het bijzonder voor politionele acties en activiteiten in de grensregio’s en bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteitsfenomenen.