Opleiding ten voordele van de Geïntegreerde PolitieOpleiding ten voordele van de Geïntegreerde Politie

 • Maar liefst 11 216 politiemensen hebben de nieuwe opleiding ‘alcohol en drugs in het verkeer’ gevolgd.
 • 73 commissarissen, onder wie een derde vrouwen, zijn laureaat van het directiebrevet.
 • De gemeenschappelijke opleiding ‘Zonder Zorgen de Grens Over’ in partnerschap met de Nederlandse Politieacademie is een voltreffer.


Basisopleiding

Sessies* 2018 2019
Agent van politie 4 4
Inspecteur 23 23
Inspecteur rechtstreekse rekrutering politiezone Antwerpen 3 3
Hoofdinspecteur 10 10
Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie 2 2
Voorbereidende opleiding voor het middenkader 2 2
Commissaris 4 1
Voorbereidende opleiding voor het officierenkader 2 1
Versnelde opleiding sociale promotie agent naar inspecteur 4 2
Kader van beveiligingsagenten en -assistenten van politie (DAB) 21 14**

* Het gaat om het aantal sessies dat gestart is.

** Toelichting bij de markante daling van het aantal sessies en opgeleide beveiligingsagenten en -assistenten:

 • De planning van de sessies is herzien in samenspraak met de Directie beveiliging (DAB): aan Franstalige kant is er zeer veel interesse, wat leidt tot voldoende bezetting van het aantal Franstalige sessies. Bijkomende opleidingen worden on hold gezet in functie van de behoeften. Bovendien laat de capaciteit maar toe om maximaal 2 klassen tegelijk te omkaderen. Aan Nederlandstalige kant daarentegen was er een verminderde interesse, waarna de Nationale Politieacademie (ANPA) op de campussen van Gent en Wilrijk opendeurdagen heeft georganiseerd.
 • Voorts zijn er op verschillende campussen in oktober, november en december 2018 sessies gestart die nog tot 2019 doorliepen.

Ondanks het verminderde aantal sessies bleven de inspanningen maximaal.

Opgeleide personen* 2018 2019 Personen die geslaagd zijn
voor de opleiding in 2019
Agent van politie 90 69 34
Inspecteur 1 136 1 168 1 170
Inspecteur rechtstreekse rekrutering politiezone Antwerpen 137 104 106
Hoofdinspecteur 385 355 389
Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie 23 24 42
Voorbereidende opleiding voor het middenkader 39 47 39
Commissaris 110 154 110
Voorbereidende opleiding voor het officierenkader 33 16 33
Versnelde opleiding sociale promotie agent naar inspecteur 99 54 63
Kader van beveiligingsagenten en -assistenten van politie (DAB) 414 290** 320

* De cijfers omvatten het aantal personen dat aan de basisopleiding begonnen is

** Toelichting bij de markante daling van het aantal sessies en opgeleide beveiligingsagenten en -assistenten:

 • De planning van de sessies is herzien in samenspraak met de Directie beveiliging (DAB): aan Franstalige kant is er zeer veel interesse, wat leidt tot voldoende bezetting van het aantal Franstalige sessies. Bijkomende opleidingen worden on hold gezet in functie van de behoeften. Bovendien laat de capaciteit maar toe om maximaal 2 klassen tegelijk te omkaderen. Aan Nederlandstalige kant daarentegen was er een verminderde interesse, waarna de Nationale Politieacademie (ANPA) op de campussen van Gent en Wilrijk opendeurdagen heeft georganiseerd.
 • Voorts zijn er op verschillende campussen in oktober, november en december 2018 sessies gestart die nog tot 2019 doorliepen.

Ondanks het verminderde aantal sessies bleven de inspanningen maximaal.Totaal aantal opgeleide personen

Scholen 2018* 2019*
ANPA (Berg, Brussel, Gent, Jumet, Vottem, Wilrijk) 23 778 25 923
Académie de police de Namur 3 918 4 402
APPH (Jurbise) 5 849 6 896
Campus VESTA (Antwerpen) 6 625 10 765
École de police de la province de Liège 4 224 6 169
ERIP-GIP (Brussel) 5 532 6 277
PAULO (Gent) 6 182 6 745
PIVO (Asse) 4 040 3 272
PLOT (Limburg) 3 214 3 897
WPS (Zedelgem) 4 757 5 349
Totaal 68 119 79 695**

* Voor de basisopleidingen gaat het om het aantal personen dat in 2019 aan de opleiding begonnen is. Voor de andere opleidingen (promotie, voortgezette, functionele, gecertificeerde) gaat het om het aantal personen dat de opleiding in 2019 heeft voltooid.

** Sinds 2019 wordt gewerkt met een nieuwe tool, LUNA, voor het beheer van de opleidingen. De stijging van meer dan 11 000 personen heeft een aantal verklaringen:

 • De 11 216 deelnemers aan de nieuwe opleiding rond de procedure alcohol en drugs in het verkeer (voor trainers en end users) boosten de statistieken.
 • De deconcentratie van de opleidingen naar de campussen is voortgezet en zorgt ervoor dat er meer sessies kunnen worden georganiseerd.


success story

Directiebrevet

Na een selectieparcours van meerdere maanden startten 78 kandidaten op 21 januari 2019 hun promotieopleiding voor hoofdcommissaris.

De kandidaten volgden niet alleen een opleiding van enkele weken, maar ze liepen ook stage (bij de Federale Politie, de Lokale Politie of in een overheidsbedrijf of privéonderneming) en analyseerden in groep een complexe taak. De resultaten daarvan stelden ze voor tijdens de studiedagen GPI@vernieuwende oplossingen op 7 en 9 oktober. Die studiedagen werden gezamenlijk door de Nationale Politieacademie (ANPA), het Centre d'études sur la police (CEP), het Centre for Policing & Security (CPS) en de Circle of Police Leadership (CPL) georganiseerd.

73 kandidaten slaagden voor de geïntegreerde schriftelijke proef en voor de jury waarna ze de graad van hoofdcommissaris kregen (64 in eerste zit en 9 in tweede zit).
De uitreikingsceremonie van de directiebrevetten vond plaats op 19 december.

Directiebrevet


Opleidingen internationale politiesamenwerking

België-Nederland

In partnerschap met de Nederlandse Politieacademie en onder de koepel van het Benelux Secretariaat werd de derde fase van de gemeenschappelijke opleiding ‘Zonder Zorgen de Grens Over’ georganiseerd in de regio Limburg/Nederland. Hiermee is de volledige Vlaamse grensregio met Nederland afgewerkt. Er rest nog de fase Luik-Nederland en Luxemburg-Nederland.

De gebrevetteerde trainers hebben op hun beurt baremische opleidingen (sessies van 8 uur) georganiseerd voor de eerstelijnspolitiemensen uit hun regio in samenwerking met de respectievelijke erkende politiescholen:

 • Fase I in Paulo: 1 extra sessie met 8 Belgische deelnemers.
 • Fase II in Campus Vesta: 15 sessies met in totaal 107 Belgische deelnemers.
 • Fase III in PLOT: 16 sessies met in totaal 104 Belgische deelnemers.

Zowel de opleiders als de cursisten bestaan uit Belgische en Nederlandse politiemensen.


België-Frankrijk

Voor een gelijkaardige gefaseerde opleiding in de grensregio met Frankrijk werden binnen een werkgroep met de Franse politiediensten de thematieken en leerdoelen vastgelegd die aan de basis zullen liggen van de leerinhoud.


Informatie-uitwisseling en internationale signaleringen

Opleiding voor end users

De opleiding ‘Internationale informatie-uitwisseling en internationale signaleringen’ voor wie met deze materie geconfronteerd wordt, aangeboden door het departement Politionele informatie van ANPA, vloeide voort uit de samenwerking tussen experts van de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) en de opleiders in deze complexe materie.

 • Franstalige sessies: 5 (61 deelnemers)
 • Nederlandstalige sessies: 4 (56 deelnemers)

Interne vorming

In antwoord op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van 22 maart 2016 en de Schengen-evaluatiecommissie hebben kenniswerkers, operatoren en leden van ondersteunende diensten van CGI een handboek opgesteld met alle vigerende procedures voor haar eigen Single Point of Contact-operatoren (SPOC).

Dit handboek zal dienen voor de interne vorming van de nieuw gerekruteerde SPOC-operatoren bij CGI, maar is ook een naslagwerk voor de meer ervaren collega’s.

Europese opleiding

Tijdens de eerste vergadering van de Heads of SPOC in Helsinki werd de Training Manual for Single Point of Contact Operators voorgesteld. Dit handboek werd ontwikkeld door de kenniswerkers van CGI en de collega’s van de Athena Core Group. Deze opleidingssyllabus is nu klaar om door het Europese politiecollege (CEPOL) te worden opgenomen in het reguliere opleidingsaanbod voor 2020.