Onze waardenOnze waarden

  • In 2019 verwelkomde Kazerne Dossin de 10 000ste politiedeelnemer aan de opleiding Holocaust, politie en mensenrechten.
  • Vorig jaar zijn zowel het event Police for Solidarity als de afscheidsrecepties voor gepensioneerden nieuw leven ingeblazen.
  • Op 7 december is de Wall of Memory onthuld. Deze herdenkingsmuur toont de vrouwen en mannen van de Geïntegreerde Politie die het leven hebben gelaten tijdens de uitoefening van hun ambt sinds 1 januari 2001.


Een ‘waardevol’ Mission statement

De waarden die de Federale Politie in haar Mission Statement benadrukt, zijn:

  • integriteit
  • respect
  • open geest
  • flexibiliteit
  • dienstverlenende ingesteldheid
  • fierheid.

De Federale Politie neemt initiatieven om te sensibiliseren rond deze waarden (bv. opleiding ‘Mensenrechten en Kazerne Dossin’) en om de diverse toepassingsgebieden onder de aandacht te brengen (bv. campagne ‘Respect’). Voorts wil de Federale Politie een werkomgeving creëren waar ruimte is voor solidariteit en diversiteit en waar de medewerkers zich gerespecteerd voelen en erkenning krijgen voor hun professioneel engagement.RESPECT, een waarde die we samen moeten aanmoedigen

In mei 2019 ging de interne communicatiecampagne RESPECT van start. Het doel van deze campagne: doen nadenken over de waarden van onze organisatie en de rechten en plichten in herinnering brengen die er de basis van vormen. Deze campagne kon tot stand komen dankzij een sterk partnerschap tussen de dienst Diversiteit van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR), de dienst Integriteit van het Commissariaat-generaal (CG/Integriteit) en de Directie van de communicatie (CGC) van de Federale Politie. Ze richtte zich op meerdere thema's: respect voor de seksuele geaardheid, gender, handicap, leeftijdsverschillen, verschillen in graad of niveau, multiculturaliteit en de verschillende statuten.

Verscheidene intern verspreide teksten snijden deze thema's aan of zullen dit doen aan de hand van 7 affiches. Elke affiche illustreert een van de gekozen thema's.

In het licht van elk onderwerp worden de personeelsleden uitgenodigd om zichzelf in vraag te stellen; goede praktijken dienen als inspiratie. De medewerkers krijgen ook een opleidingsaanbod voorgesteld. De campagne RESPECT vormt een hefboom naar een reeks concrete sensibiliseringsacties.

Campagne RESPECT

Recepties voor de personeelsleden die met pensioen gaan: een traditie om te eren

Op initiatief van de commissaris-generaal heeft de Federale Politie een traditie in ere hersteld: de recepties voor de gepensioneerden. Doel: de voormalige politiepersoneelsleden in de bloemetjes zetten en ze bedanken voor de aan de organisatie geleverde diensten.

Binnen een organisatie zijn er altijd mensen die vertrekken en mensen die erbij komen. De traditie die sinds maart 2019 in ere is hersteld, is een mooi teken van erkentelijkheid en respect. Met deze symbolische evenementen wil de Federale Politie haar gepensioneerden danken voor hun jarenlange inzet. De recepties vinden vier keer per jaar plaats. De commissaris-generaal en/of een van de directeurs-generaal nemen er telkens aan deel.

Het is belangrijk om collega's die met pensioen gaan te bedanken. Dit initiatief houdt ook verband met het evenwicht tussen werk en privéleven, dat een kwestie van levenskwaliteit is en een basisvoorwaarde voor een goed professioneel functioneren. Het pensioen is een kantelmoment, het sluitstuk van de toewijding ten aanzien van de burgers en overheden van dit land. Als de politie vandaag erkend wordt door de overheden en de bevolking, is dat dankzij de inzet en het professionalisme van haar medewerkers.

Receptie gepensioneerden

Partnership met Amnesty International

Respect naar burgers is een basisingrediënt in de attitude van politieambtenaren. Na de aanstelling van de commissaris-generaal knoopte de Federale Politie heel bewust de dialoog aan met Amnesty International na het verschijnen van het rapport met aanbevelingen over etnisch profileren. In samenwerking met de dienst Integriteit (CG/Integriteit) zetten we in 2019 de deur open naar een duurzaam partnership met Amnesty International. In het licht van dit partnership stuurde de commissaris-generaal – samen met de korpschefs van enkele grote politiezones – zijn statement tegenover etnisch profileren in de vorm van een videoboodschap, naar aanleiding van de vertoning van de documentaire ‘Suspect’ en het aansluitende politieke debat in de Roma in Antwerpen op 28 maart 2019. Dit verhaal wordt vervolgd in de volgende jaren.

U kunt de documentaire en de debatavond rond ‘Suspect’ vinden op de Facebookpagina van Stream Media. De videoboodschap met statement van de commissaris-generaal kunt u vinden op 1h 33’15’’.
 

documentaire Suspect

Kazerne Dossin verwelkomt 10 000ste politiedeelnemer in 2019!

Op 27 januari 2014, precies 69 jaar na de bevrijding van Auschwitz, ging het project 'Holocaust, Politie en Mensenrechten' officieel van start in samenwerking met de Kazerne Dossin. Dankzij dit samenwerkingsakkoord kunnen alle personeelsleden van de Geïntegreerde Politie zich inschrijven voor een eendaagse opleiding. Ze maakt de politiemensen bewust van de dilemma's op het gebied van mensenrechten.

Op 23 september 2019 was Selm, een aspirant-beveiligingsagent, de 10.000ste politiedeelnemer sinds de start van de opleiding in 2014.


Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem

Ze leren een kritische blik houden op het eigen handelen in de toekomst”


"Als politievrouw of -man krijg je een bijzonder mandaat: het verzekeren van de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Daaronder valt het legitiem gebruik van geweld. Het is voor alle burgers en voor de meer dan 51 000 medewerkers bij de Geïntegreerde Politie van zeer groot belang dat politiemensen daarbij het grootst mogelijke respect hebben voor mensenrechten. In Kazerne Dossin trekken ze lessen uit het verleden, uit radicalisering, groepsgeweld, uitsluiting en polarisatie. Ze leren een kritische blik houden op het eigen handelen in de toekomst. Het is fantastisch dat we op zes jaar tijd al bijna een vijfde van al onze medewerkers hebben kunnen opleiden."

Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem
Directrice-generaal a.i. van het middelenbeheer en de informatie (DGR) bij de Federale Politie
Opleiding 'Holocaust, Politie en Mensenrechten'


Sessies 2018 2019
Gebruikers 93 129
Leidinggevenden 2 1

Opgeleide personen 2018 2019
Gebruikers 1 636* 2 390**
Leidinggevenden 23 8

* Van wie 804 aspiranten uit de basisopleiding.
** Van wie 992 aspiranten uit de basisopleiding.

success story

Police for Solidarity: solidariteit is geen loos begrip bij de politie!

Na enkele jaren van windstilte beslisten de Federale Politie, de Sociale dienst vzw SSD, de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene en de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) om de Running for Solidarity te herlanceren als Police for Solidarity. De drijfveer blijft het stimuleren van de teamspirit en onderlinge solidariteit binnen het politiekorps.

Een bijkomende motivering is dat sport een noodzakelijk ingrediënt is voor fitte personeelsleden. Sporten draagt bij tot de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers.  

Zodoende vond op donderdag 23 mei de Police for Solidarity plaats in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. In totaal legden de deelnemers aan de loopwedstrijd samen 6 849 ronden af, goed voor 2740 kilometer. De solidariteitsactie bracht 7 224 euro op.

Premier commissaire divisionnaire Marc De Mesmaeker

We willen een goede werkgever zijn met gemotiveerde, gezonde, professionele en solidaire medewerksters en medewerkers. De tarmac van de piste is die dag ons stevig draagvlak daartoe.”

Eerste Hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale PolitieEen Wall of Memory voor onze 27 overleden politiecollega's

Op 7 december herdenkt de Geïntegreerde Politie de leden van de Federale Politie en de Lokale Politie die tijdens de dienst overleden zijn. Deze datum is niet willekeurig gekozen. Op 7 december 1998 kreeg de Geïntegreerde Politie officieel gestalte.

In 2019 werd een 'Wall of Memory' onthuld. Hij kreeg een plaats op de benedenverdieping van het Polis Center in Brussel waar dagelijks honderden politiemensen voorbijkomen. Er zijn 27 foto's opgehangen van mannen en vrouwen die, sinds de hervorming van de politiediensten op 1 januari 2001, tijdens de uitoefening van hun ambt overleden zijn. Een innige wens om gezichten en woorden te tonen in plaats van een rangschikking te midden van trieste statistieken. Zo blijven ze voortleven in onze herinnering. 

Er werd een herdenkingsregister geopend waarin wie dat wou enkele woorden kon neerschrijven. Er staan ontroerende boodschappen in van overheden, ouders, kinderen, vrienden, collega's die voorgoed afscheid moesten nemen van een dierbare. Transparantie en verantwoording: parlementaire vragen

Het parlement heeft uit hoofde van haar controlefunctie, de mogelijkheid om – schriftelijke of mondelinge – vragen te stellen aan de leden van de regering.

Voor de vragen met betrekking tot de Federale Politie of de Geïntegreerde Politie krijgen de voogdijministers in de voorbereiding van de antwoorden onze steun, via het Administratief en Technisch Secretariaat (ATS/SAT).

In 2019, betrof het 392 schriftelijke vragen en 276 mondelinge vragen die gesteld werden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.