Onze infrastructuurOnze infrastructuur

  • In totaal beschikt de Federale Politie over 145  gebouwen op Belgisch grondgebied (148 in 2019). Deze daling is te verklaren door bepaalde entiteiten, die voorheen verspreid waren, op eenzelfde site samen te brengen.
  • De nieuwe gebouwen voor de 112-noodcentrale en het labo voor de Federale Gerechtelijke Politie in Vottem zijn modulair, functioneel, toegankelijk en gericht op een duurzaam energiebeheer.
  • De site Westakkers, met een oppervlakte van 50 hectaren, zal door de Geïntegreerde Politie als oefenterrein worden gebuikt voor het genegotieerd beheer van de openbare ruimte en andere opleidingen geweldbeheersing.
Belgie

Bedrag door de Regie der Gebouwen uitgegeven voor de Federale Politie * 2018 2019 2020 Evolutie
Investeringsprojecten € 22 043 39 €;25 004 733 € 25 772 413 +3,07 %
Onderhoud van de infrastructuur € 3 771 799 € 2 843 429 € 3 264 303 +14,8 %
Huur van de infrastructuur € 44 547 826 € 40 875 492 € 45 585 088 +11,5 %
Diverse kosten zoals taxen € 2 047 573 € 494 314 € 1 256 800 +254,3 %
Totaal € 72 410 593 € 69 217 968 € 75 878 604 +9,62 %

* Algemene toelichting:

  • De cijfers in deze tabel hebben betrekking op het beheer door de Regie der Gebouwen van de aanvragen van de Federale Politie. De bedragen verwijzen bovendien naar ‘vereffeningskredieten’: die betalingen worden soms uitgesteld uitgevoerd.
  • Elk jaar stelt de Regie der Gebouwen een investeringsprogramma (IP) op. Dat is onder andere gebaseerd op alle aanvragen van de Federale Politie. De Regie overlegt hierover met tal van partners en diensten. Vervolgens bepaalt de Regie hoeveel en welke dossiers in dit IP opgenomen zullen worden. Sommige jaren krijgt de Federale Politie een groter aandeel in dit IP vanwege omvangrijke infrastructuurprojecten, andere jaren is dit minder en wordt er vooral onderhoud van de bestaande gebouwen gepland.
Bedragen door de Federale Politie betaald voor bepaalde kosten 2018 2019 2020 Evolutie
Energie (elektriciteit, gas, water, mazout) € 8 684 410 € 8 481 796 € 6 443 110 -24,1%
Onderhouds- en aanpassingskosten en huur van de infrastructuur € 6 858 048 € 7 960 413 € 8 319 150 +4,5 % *
Totaal € 15 542 458 € 16 442 209 € 14 762 260 -11,2 %

* De Federale Politie biedt gedeeltelijke oplossingen aan wanneer de Regie der Gebouwen niet in staat is snel oplossingen te bieden. In dergelijke gevallen zorgt de Federale Politie ervoor de situatie te stabiliseren totdat de Regie der Gebouwen een structurele oplossing kan bieden.

Een nieuwe noodcentrale en een labo in Vottem


Eind 2020 werd de bouw afgerond van een nieuwe 112-noodcentrale en van een laboratorium voor de Federale Gerechtelijke Politie in Vottem. Dit project, uitgevoerd door de Regie der Gebouwen in samenwerking met de Directie van de logistiek (DRL), past in het masterplan Infrastructuur van de Federale Politie dat de diensten van de Federale Politie van Luik op één site moet samenbrengen. Het doel is beter te beantwoorden aan de werkeisen voor een moderne politie. Deze nieuwe gebouwen vormen een aanvulling op de logistieke eenheid die al bestaat sinds 2007. Een tweede fase van het project zal onderdak bieden aan het personeel van de Federale Politie van Luik.

De nieuwe gebouwen zijn modulair, functioneel, toegankelijk en gericht op een duurzaam energiebeheer. Naast serverkoelsystemen en recuperatie van regenwater is de noodcentrale ook voorzien van 146 zonnepanelen op het dak.

Labo en noodcentrale Vottem

Enkele cijfers

Voor de noodcentrale van het arrondissement Luik:

  • besparing van 30% op het totale stroomverbruik van de 112-centrale dankzij de 146 zonnepanelen;
  • besparing van 9% op het stroomverbruik van de koelmachines dankzij het free chilling-koelsysteem van de servers;
  • besparing van 20% op het verwarmingsverbruik dankzij warmterecuperatie uit de serverkoelsystemen.

Voor de site:

Bruto-oppervlakte van de gebouwen:

  • 112-noodcentrale: 5623 m²;
  • laboratorium: 4029 m².

Investering: ongeveer 23,7 miljoen euro.

Westakkers, een oefenterrein voor de Geïntegreerde Politie

Eind 2020 kocht de Regie der Gebouwen het vroegere militaire domein 'Westakkers' nabij Sint-Niklaas aan ten voordele van de Geïntegreerde Politie. Het betreft een site van 50 hectaren die als oefenterrein zal worden gebruikt voor het genegotieerd beheer van de openbare ruimte en andere opleidingen geweldbeheersing.

Conform het masterplan Infrastructuur zijn de eerste werkzaamheden gepland voor 2021-2024, maar onze politiemensen en, uiteraard onze collega's van de Lokale Politie, kunnen de site vanaf 2021 beginnen te gebruiken. Op termijn zal de site uitgebouwd worden tot het oefenterrein waar de Geïntegreerde Politie reeds jaren naar uitkijkt.

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker: “Prachtige verwezenlijking want operationeel broodnodig. Prachtige realisatie want perfect team- en lobbywerk van CG, DGR en de betrokken dirco’s. Prachtige challenge want én de Regie, én Vlaanderen, én de provincie én de stad moesten mee in het bad. Prachtig resultaat want verworven in krappe budgettaire tijden.”