Ons personeelOns personeel

 • De Federale Politie telt in totaal 12 311 medewerkers, onder wie 9 221 leden van het operationeel kader (Ops) en 3 090 burgerpersoneelsleden (CALog).
 • De Directie beveiliging (DAB) kende in 2019 een substantiële groei, van 270 naar 988 medewerkers.
 • Met de nieuwe tool HRMob kunnen medewerkers van de Geïntegreerde Politie een functie zoeken in mobiliteit, solliciteren en hun dossier digitaal opvolgen. Online, overal en te allen tijde!


Personeelsbestand van de Federale Politie

De analyse van het personeelsbestand van de Federale Politie op datum van 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 toont aan dat het deficit (personeelstekort ten opzichte van de voorziene capaciteit) van het operationeel personeel relatief stabiel blijft (16,42 % in 2018 tegenover 15,93 % in 2019) terwijl het deficit van het administratief en logistiek personeel verminderd is (van 13,1 % in 2018 naar 9,82 % in 2019).

  Mannen Vrouwen Totaal
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Operationeel kader  
Hoofdcommissaris 181 156 20 16 201 172
Commissaris 968 921 116 127 1 084 1 048
Hoofdinspecteur 2 325 2 279 363 403 2 688 2 682
Inspecteur 4 131 4 155 1 082 1 140 5 213 5 295
Agent van politie 10 10 15 14 25 24
Administratief en logistiek kader  
Niveau A 260 255 423 453 683 708
Niveau B 340 356 440 487 780 843
Niveau C 402 420 669 715 1 071 1 135
Niveau D 238 244 162 160 400 404
Totaal 8 855 8 796 3 290 3 515 12 145 12 311
Verschil -0,67% +6,84% +1,37%

De cijfers omvatten – op datum van 31 december 2019 – het personeel van de 3 algemene directies en van het Commissariaat-generaal van de Federale Politie, uitgezonderd de leden van de nieuwe directie DAB en de personeelsleden die op de kredieten van het Verkeersveiligheidsfonds in dienst zijn genomen. Zijn evenmin opgenomen in deze cijfers: het via alternatieve financiering tewerkgestelde personeel (gedetacheerden naar het Comité P en I enz.), het onderhoudspersoneel, de aspiranten, het personeel van het Sociaal secretariaat (SSGPI), het personeel van de horeca, het personeel van de Algemene Inspectie (AIG) en het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), de personeelsleden die tegen betaling gedetacheerd zijn naar de Lokale Politie, het personeel van de Administratief-Technisch Secretariaten (ATS), van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en van de SHAPE, alsook de personeelsleden die hebben gekozen voor een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.HRMob: eenvoud, tijdswinst en informatie op maat

In oktober werd de nieuwe online tool HRMob in gebruik genomen. HRMob is een toepassing in SharePoint waarmee we het mobiliteitsproces digitaliseren. Toegankelijkheid, transparantie en snelheid zijn de kernwoorden. Met HRMob kunnen personeelsleden een functie (een andere job bij de politie) zoeken in mobiliteit, solliciteren en hun dossier digitaal opvolgen. Online, overal en op elk moment.

Enkele cijfergegevens van HRMob in 2019:

 • 30 informatiesessies georganiseerd om de lancering van de toepassing te begeleiden en ongeveer 450 personen geïnformeerd;
 • 2 mobiliteitscycli gepubliceerd;
 • 2 255 vacatures gepubliceerd;
 • 2 874 kandidaturen ingediend en behandeld door de Directie van het personeel:
  • 1 927 (67 %) kandidaturen van leden van de Lokale Politie;
  • 947 (33 %) kandidaturen van leden van de Federale Politie;
  • 1 818 (63 %) kandidaturen voor betrekkingen van de Lokale Politie;
  • 1 056 (37 %) kandidaturen voor betrekkingen van de Federale Politie;
 • een totaal van 32 537 gebruikers voor de maand oktober (mobiliteitscyclus 2019-04);
 • een totaal van 22 447 gebruikers voor de maand december (mobiliteitscyclus 2019-05);
 • bijna 1000 functiebeschrijvingen ingevoerd en beschikbaar voor de Federale Politie.


Activiteiten van de Medische dienst ten voordele van de Geïntegreerde Politie

De Medische dienst staat in voor de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, beheer, controle en advies op medisch vlak. Personeelsleden van zowel de Federale Politie als de Lokale Politie kunnen terecht in de provinciale medische centra om een curatieve arts te consulteren. Deze activiteit wordt uitgevoerd door externe artsen, die gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, maar verder deze consultaties in eigen beheer organiseren.

De medische gegevens van de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie worden beheerd en verzameld in de databank MedOne. In 2019 werd een eerste, verkennende aanzet gegeven voor de exploitatie van deze databank, met de bedoeling het humanresourcesbeleid te ondersteunen.

Consultaties 2018 2019
Controle en raadgeving* 10 052 11 217
Curatief** 11 893 9 012
Operationele opdrachten*** 334 352
Dringende behandelingen 118 75
Subtotaal 22 487 19 447

* De controle- en raadgevende consultaties gebeuren door dezelfde geneesheren; er is geen onderscheid.
** De consultaties voor curatieve geneeskunde gebeuren door externe geneesheren die verantwoordelijk zijn voor hun eigen beheer. Voor die consultaties beschikken we dus niet over alle cijfers.
*** Bij risicovolle activiteiten of oefeningen (ordehandhaving, oefeningen Molotov, speciale eenheden …) stelt de Medische dienst steun ter beschikking. In 2019 werd ervoor gezorgd dat al het personeel en alle ambulances voldoen aan de vereisten van de FOD Volksgezondheid.


Activiteiten van het Stressteam

Het Stressteam van de Federale Politie werkt ten dienste van de Geïntegreerde Politie, dus zowel voor de Federale Politie als de Lokale Politie.

Veel zones van de Lokale Politie hebben ook hun eigen stressteam/preventiedienst of werken samen met externe preventiediensten en/of provinciale hulpteams. Vandaar dat de cijfers voor de Lokale Politie lager liggen.

Interventies/gesprekken* inzake psychosociale problematieken

Steun Stressteam aan de Federale Politie 2018 2019
Crisisinterventie 247 187
Emotionele debriefing 15 15
Trauma 217 333
Burn-out 422 504
Depressie 164 212
Geweld tegen politiemensen 35 187
* Een interventie staat gelijk aan een afspraak of een lang telefoongesprek.

Steun Stressteam aan de Lokale Politie 2018 2019
Crisisinterventie 54 56
Emotionele debriefing 30 23
Trauma 42 51
Burn-out 21 37
Depressie 3 3
Geweld tegen politiemensen 20 56

De algemene stijgende tendens kan tweeledig worden verklaard. Enerzijds is er een personeelslid binnen het Stressteam bijgekomen en kunnen er dus meer interventies plaatsvinden. Anderzijds nemen de aanvragen toe, wat erop kan wijzen dat de psychologische toestand van medewerkers ‘verslechtert’. Bovendien is het aantal gerichte interventies door het Stressteam niet voorspelbaar en in sterke mate afhankelijk van de gebeurtenissen en incidenten, wat zeker het geval is voor ‘geweld tegen politiemensen’.Welzijn en preventie (CGWB) ten voordele van de Federale Politie

De Interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) van de Federale Politie heeft als opdracht de werkgever, de leidinggevenden en de personeelsleden bij te staan bij de toepassing van de reglementering betreffende het welzijn van de werknemers. Ze is ook betrokken bij alle preventiemaatregelen en -activiteiten.

CGWB heeft in haar rangen preventieadviseurs met een specialisatie (arbeidsveiligheid of safety, arbeidsgeneeskunde, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne). De directie beheert ook het netwerk van vertrouwenspersonen.


10.000e membre de la police

Opleidingen en sensibiliseringen ten voordele van de Federale Politie

Campagnes/Sensibilisering/Opleidingen 2018 2019
Publicaties Prevention InfoNews (newsletter voor de Federale Politie) 27 7
Publicaties PolNews (artikels interne politiewebsite) / 27
Infosessies over de verschillende aspecten van welzijn op het werk 36 28
Opleidingen over de verschillende aspecten van welzijn op het werk 35 47

Individuele dossiers psychosociale aspecten van de Federale Politie

191 personeelsleden van de Federale Politie hebben een informeel verzoek tot psychosociale bijstand bij de vertrouwenspersonen en gespecialiseerde preventieadviseurs ingediend.

Informele procedures* 2018 2019
Advies 127 84
Gesprekken / 79**
Interventies bij een derde 28 14
Verzoeningen 13 14
Subtotaal 168 191
Formele procedures***
Pesten op het werk 6 12
Ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 0
Andere psychosociale risico's 2 1
Subtotaal 10 13
Totaal 178 204

* De informele interventies zijn bedoeld om een sereen werkklimaat te herstellen door naar de betrokken werknemer/werkneemster te luisteren, hem/haar te adviseren en door gesprekken met hem/haar te voeren om zijn/haar problematiek te helpen oplossen, door zich eventueel te wenden tot een derde die betrokken is bij de problematiek (collega/chef) of door een verzoening te organiseren.

** Verfijning van de statistieken: er is een verschil tussen advies en gesprekken. Elke aanvrager krijgt advies. Als het advies volstaat, zal de aanvrager niet op gesprek komen.

*** In geval van een formele procedure worden de vastgestelde psychosociale risico’s in de situatie beschreven in een verslag aan de werkgever en worden preventie- en beschermingsmaatregelen voorgesteld om de in het verzoek aangehaalde problematiek op te lossen en te vermijden dat die zich herhaalt.Medisch toezicht op de gezondheid van werknemers

De arbeidsgeneeskunde is belast met het gezondheidstoezicht op de medewerkers van de Federale Politie. Daartoe is de dienst samengesteld uit preventieadviseurs 'arbeidsgeneesheren', verpleegkundigen en medewerkers met een administratieve functie.

Jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling 2018 2019
Werknemers onderworpen aan minstens
één jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling
13 130 12 700
Werknemers die een jaarlijkse periodieke
gezondheidsbeoordeling hebben gekregen
Werknemers met een veiligheidsfunctie 5 670 6 415
Werknemers met een functie met verhoogde waakzaamheid 263 247
Werknemers met een bijzonder risico 1 558 1 308
Speciale categorieën (personen met een handicap, stagiairs, leerlingen,
studenten, werkneemsters tijdens de zwangerschap/die borstvoeding geven, interims, PWA'ers)
3 40*
Totaal 7 494 8 010

* Er werden meer studenten aangeworven en de invoer van de types werknemers is ook nauwkeuriger dankzij de verbetering van het opvolgingsprogramma MedWAN.Veiligheid van het personeel

De dienst Safety verzekert de veiligheid op het werk. Deze bestaat uit preventieadviseurs veiligheid die daartoe allerlei acties ondernemen.

Adviezen/aanbevelingen, advies (schriftelijk of mondeling) 2018 2019
Arbeidsveiligheid 223 326
Gezondheid tijdens de uitvoering van het werk 38 33
Bedrijfshygiëne: chemische, biologische en fysieke factoren die
van invloed kunnen zijn op het welzijn (helderheid, reinheid en onderhoud <
van materialen/uitrusting/kamers, kleur, geur, verwarming, airconditioning,
ventilatie, zonnestraling enz.)
43 92
Ergonomie: aanpassing van het werk aan de mens 19 63
Keuze, aankoop en ingebruikname van werkmateriaal
en -uitrusting (procedure van de 3 groene lichten)
162 131
Risicoanalyse:
 • Meewerken aan de uitwerking van een risicoanalyse
 • Advies geven over de resultaten van een risicoanalyse
187 219
Arbeidsongeval* met inbegrip van het analysewerk 719 1 260
Veiligheidsincident* met inbegrip van het analysewerk 18 35
Werkplaatsbezoek:
 • Jaarlijks bezoek van het Comité voor preventie en bescherming van de werknemers
 • Bezoek in het kader van een dossier
277 311
Deelname aan de Comités voor preventie en bescherming van de werknemers 91 84

* Bij een arbeidsongeval is er sprake van mogelijke arbeidsongeschiktheid. Bij een incident gaat het om een gebeurtenis of een disfunctie zonder letsels.Syndicale relaties

Het sociaal overleg en de onderhandelingen tussen de overheid en syndicale organisaties zorgen voor betere werkomstandigheden en meer veiligheid voor werknemers. De sociale relaties binnen de politieorganisatie vinden plaats in het onderhandelingscomité, het Hoog overlegcomité (HOC) en de basisoverlegcomités (BOC’s).


Onderhandelingscomité

Het onderhandelingscomité behandelt dossiers voor de Geïntegreerde Politie en voor de Federale Politie. Het spreekt zich uit over voorstellen in verband met de basisregels van het statuut, de bezoldigings- en pensioenregeling, de relaties met de syndicale organisaties en andere regelgevende teksten. Het behandelt ook stakingsaanzeggingen.

Het onderhandelingscomité wordt voorgezeten door het Administratief en Technisch Secretariaat (ATS) Binnenlandse Zaken. In 2019 is het 28 keer samengekomen.


Hoog overlegcomité en basisoverlegcomités – Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

De overlegcomités buigen zich over socio-economische materies of toepassingen van de basisregels (functieprofielen, tijdelijke afwijking arbeidsduur enz.).

Voorts hebben ze de bevoegdheid van Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Ze volgen de welzijnsmateries op en waken erover dat iedereen kan werken onder veilige en gezonde omstandigheden. Dit houdt onder andere overleg in over preventieplannen en risicoanalyses, alsook het voorafgaand advies in verband met de arbeidsmiddelen.

Het Hoog overlegcomité (HOC) behandelt dossiers Federale Politie en Geïntegreerde Politie. Het wordt voorgezeten door de directeur-generaal van de Algemene directie van het middelenbeheer en de politionele informatie (DGR). In 2019 is het HOC 25 keer samengekomen.Activiteiten dierenarts ten voordele van de Geïntegreerde Politie

Onze trouwe helpende viervoeters moeten ook verzorging krijgen. Daartoe beschikt de Federale Politie over een veterinaire dienst die ook een aantal honden van onze collega's van de lokale politiezones verzorgt.

Consultaties 2018 2019
voor honden van de Federale Politiee 443 787
voor honden van de Lokale Politie 180 214
voor paarden 5 784 2 700
Externe consultaties voor paarden op rust* 171 242
Totaal 6 578 3 943

* Paarden 'op rust' of ‘gereformeerde’ paarden zijn paarden die niet meer inzetbaar zijn en worden ondergebracht bij personen die erop passen. Ze blijven wel eigendom van de Federale Politie.

Chien et cheval