Ons personeelOns personeel

 • De Federale Politie telde op 31 december 2020 in totaal 13 493 medewerkers, onder wie 10 394 leden van het operationeel kader (Ops) en 3099 burgerpersoneelsleden (CALog).
 • De tool HRMob, die de leden van de Geïntegreerde Politie de mogelijkheid geeft om via mobiliteit te solliciteren, leverde voor het eerste volledige gebruiksjaar uitstekende resultaten op!
 • Ondanks de ingewikkelde gezondheidssituatie bleven de syndicale relaties binnen de Federale Politie gehandhaafd.


Personeelsbestand van de Federale Politie

De analyse van het personeelsbestand van de Federale Politie op 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 toont aan dat het deficit (personeelstekort ten opzichte van de vastgelegde capaciteit) van het operationeel personeel relatief stabiel blijft (15,93% in 2019 tegenover 15,49% in 2020). Ook het deficit van het administratief en logistiek personeel blijft stabiel (van 9,82% in 2019 naar 9,53% in 2020).

  Mannen Vrouwen Totaal
  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Operationeel kader  
Hoofdcommissaris 183 160 175 20 16 23 203 176 198
Commissaris 979 927 858 119 129 137 1 089 1 056 995
Hoofdinspecteur 2 368 2 328 2 331 372 409 414 2 740 2 737 2 745
Inspecteur 4 089 4 125 4 208 1 082 1 161 1 221 5 171 5 286 5 429
Agent van politie 10 9 8 15 14 14 25 23 22
Beschermingsassistent 42 37 29 / / / 42 37 29
Beveiligingsagent 148 401 522 23 71 91 171 472 613
Beveiligingsassistent / 332 311 / 49 48 / 381 359
Beveiligingscoördinator / 4 4 / / / / 4 4
Administratief en logistiek kader  
Niveau A 261 263 260 454 518 531 798 715 708
Niveau B 344 362 364 454 518 531 798 880 895
Niveau C 402 417 427 671 710 699 1 073 1 127 1 126
Niveau D 238 228 219 162 158 151 400 386 370
Totaal 9 064 9 593 9 716 3 343 3 687 3 777 12 407 13 280 13 493
Verschil Mannen: +1,28% Vrouwen: +2,4% Totaal: +1,60%

De cijfers omvatten – op datum van 31 december 2020 – het personeel van de 3 algemene directies en van het Commissariaat-generaal van de Federale Politie, uitgezonderd de personeelsleden die op de kredieten van het verkeersveiligheidsfonds in dienst zijn genomen alsook de aspirant-beveiligingsagenten die niet voor hun opleiding slaagden en in afwachting van een nieuwe opleiding gedetacheerd werden. Zijn evenmin opgenomen in deze cijfers: het via alternatieve financiering tewerkgestelde personeel (gedetacheerden naar het Comité P en I enz.), het onderhoudspersoneel, de aspiranten, het personeel van het Sociaal secretariaat (SSGPI), het personeel van de horeca, het personeel van de Algemene Inspectie (AIG) en het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), de personeelsleden die tegen betaling gedetacheerd zijn naar de Lokale Politie, het personeel van de Administratief-Technisch Secretariaten (ATS), van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en van de SHAPE, alsook de personeelsleden die hebben gekozen voor een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.

Nieuw aan deze tabel ten opzichte van vorige jaren, is dat de specifieke graden voor de Directie beveiliging (DAB) ook in de tabel zijn opgenomen, meer bepaald de beveiligingsagenten, beveiligingsassistenten en beveiligingscoördinatoren, alsook de beschermingsassistenten die afkomstig zijn van de Veiligheid van de Staat.

Personeelsbestand

HRMob: eenvoud, tijdswinst en informatie op maat

HRMob is een toepassing in SharePoint waarmee we het mobiliteitsproces digitaliseren. Toegankelijkheid, transparantie en snelheid zijn de kernwoorden. Met HRMob kunnen personeelsleden een functie (een andere job bij de politie) zoeken in mobiliteit, solliciteren en hun dossier digitaal en online opvolgen. Via eender welk toestel, overal en te allen tijde.

Enkele cijfergegevens van HRMob in 2020:

 • 5 mobiliteitscycli gepubliceerd;
 • 10 683 vacatures gepubliceerd;
 • 7946 kandidaturen ingediend en behandeld door de Directie van het personeel:
  • 5093 (64%) kandidaturen van leden van de Lokale Politie;
  • 2861 (36%) kandidaturen van leden van de Federale Politie;
  • 4467 (56%) kandidaturen voor betrekkingen van de Lokale Politie;
  • 3479 (44%) kandidaturen voor betrekkingen van de Federale Politie;
 • een totaal van 10 524 gebruikers voor de maand februari (mobiliteitscyclus 2020-01);
 • een totaal van 13 129 gebruikers voor de maand april (mobiliteitscyclus 2020-02);
 • een totaal van 14 714 gebruikers voor de maand juli (mobiliteitscyclus 2020-03);
 • een totaal van 18 177 gebruikers voor de maand oktober (mobiliteitscyclus 2020-04);
 • een totaal van 24 007 gebruikers voor de maand december (mobiliteitscyclus 2020-05);
 • 1560 functiebeschrijvingen waren al beschikbaar voor de Federale Politie en in 2020 werden er nog 521 toegevoegd.
HRMob

Activiteiten van de Medische dienst ten voordele van de Geïntegreerde Politie

De medische dienst staat in voor de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, beheer, controle en advies op medisch vlak. Personeelsleden van zowel de Federale Politie als de Lokale Politie kunnen terecht in de provinciale medische centra (PMC) om een curatieve arts te consulteren. Deze activiteit wordt uitgevoerd door externe artsen die gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, maar verder deze consultaties in eigen beheer organiseren.

De medische gegevens van de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie worden beheerd en verzameld in de databank MedOne. In 2019 werd een eerste, verkennende aanzet gegeven voor de exploitatie van deze databank, met de bedoeling het humanresourcesbeleid te ondersteunen.

Door de COVID-19-pandemie zijn de activiteiten van de medische dienst geruime tijd onderbroken. Consultaties, die in se fysiek contact met een ziek personeelslid impliceren, werden sinds medio maart 2020 beperkt. Dit betekent niet dat de dossiers niet door de artsen en de provinciale medische centra werden opgevolgd, maar wel dat het fysiek uitnodigen en bezoeken van personeelsleden werd verminderd ter bescherming van het politiepersoneel.

Consultaties 2018 2019 2020
Controle en raadgeving* 10 052 11 217 4 321
Curatief** 11 893 9 012 5 519
Operationele opdrachten*** 334 352 170
Dringende behandelingen 118 75 47
Subtotaal 22 487 19 447 10 010

* Raadgevend en controle: gebeurt door dezelfde arts. Er moet algemeen worden opgemerkt dat de wijze van registratie door een PMC inzake opvolging, consultatie, voorbereiding, controle … verschillend kan zijn.
** Curatief: gebeurt door externe artsen die hun agenda autonoom beheren. Curatieve geneeskunde wordt niet meer georganiseerd door de medische dienst. Zodoende beschikken we niet over alle cijfergegevens voor deze consultaties.
*** Bij risicovolle activiteiten of oefeningen (ordehandhaving, Molotov-oefeningen, speciale eenheden …) stelt de medische dienst steun (ambulanciers …) ter beschikking. Het verschil tussen 2019 en 2020 is te wijten aan COVID-19. Alle missies werden geannuleerd tijdens de eerste lockdown, gevolgd door een gedeeltelijke hervatting (juli-oktober). Tijdens de tweede lockdown (november-december 2020) werden de missies opnieuw geannuleerd.

Medische dienst

Activiteiten van het Stressteam

Het Stressteam van de Federale Politie werkt ten dienste van de Geïntegreerde Politie, dus zowel voor de Federale Politie als de Lokale Politie.

Veel zones van de Lokale Politie hebben ook hun eigen stressteam/preventiedienst of werken samen met externe preventiediensten en/of provinciale hulpteams. Vandaar dat de cijfers voor de Lokale Politie lager liggen.

Interventies/gesprekken* inzake psychosociale problematieken

Steun Stressteam aan de Federale Politie 2018 2019 2020
Crisisinterventie 247 187 171
Emotionele debriefing 15 15 10
Trauma 217 333 490
Burn-out 422 504 580
Depressie 164 212 260
Geweld tegen politiemensen 35 187 40
COVID-19 / / 52

* Een interventie staat gelijk aan een afspraak of een lang telefoongesprek.
** Interventies/gesprekken gerelateerd aan COVID-19, bijvoorbeeld geweld tegen politiemensen in verband met het handhaven van covidmaatregelen.Steun Stressteam aan de Lokale Politie 2018 2019 2020
Crisisinterventie 54 56 96
Emotionele debriefing 30 23 19
Trauma 42 51 82
Burn-out 21 37 143
Depressie 3 3 30
Geweld tegen politiemensen 20 56 87
COVID-19* / / 4

* Interventies/gesprekken gerelateerd aan COVID-19, bijvoorbeeld geweld tegen politiemensen in verband met het handhaven van covidmaatregelen.

De algemene stijgende tendens kan deels verklaard worden door het coronavirus. Het aantal gerichte interventies door het Stressteam is niet voorspelbaar en in sterke mate afhankelijk van de gebeurtenissen en incidenten, wat zeker het geval is voor het aspect ‘burn-out’ en trauma.Welzijn en preventie (CGWB) ten voordele van de Federale Politie

De Interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) van de Federale Politie heeft als opdracht de werkgever, de leidinggevenden en de personeelsleden bij te staan bij de toepassing van de reglementering betreffende het welzijn van de werknemers. Ze is ook betrokken bij alle preventiemaatregelen en -activiteiten.

CGWB heeft in haar rangen preventieadviseurs met een specialisatie (arbeidsveiligheid of safety, arbeidsgeneeskunde, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne). De directie beheert ook het netwerk van vertrouwenspersonen.


Opleidingen en sensibiliseringen ten voordele van de Federale Politie

Campagnes/Sensibilisering/Opleidingen 2018 2019 2020
Publicaties Prevention InfoNews (newsletter voor de Federale Politie) 27 7 12
Publicaties PolNews (artikels interne politiewebsite) / 27 29
Infosessies over de verschillende aspecten van welzijn op het werk 36 28 71
Opleidingen over de verschillende aspecten van welzijn op het werk 35 47 45

Individuele dossiers psychosociale aspecten van de Federale Politie

187 personeelsleden van de Federale Politie hebben een informeel verzoek tot psychosociale bijstand bij de vertrouwenspersonen en gespecialiseerde preventieadviseurs ingediend.

Informele procedures* 2018 2019 2020
Advies 127 84 90
Gesprekken / 79** 66
Interventies bij een derde 28 14 16
Verzoeningen 13 14 15
Subtotaal 168 191 187
Formele procedures***
Collectieve / / 1
Individuele / / 0
Feiten van geweld/belaging op het werk 10 13 9
Subtotaal 10 13 10
Register van feiten van derden****
Lichamelijk geweld / / 4
Psychisch geweld / / 3
Pesten op het werk 6 12 0
Ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 0 0
Lichamelijk en psychisch geweld en andere***** 2 1 12
Subtotaal 10 13 19
Totaal 178 204 216

* De informele interventies zijn bedoeld om een sereen werkklimaat te herstellen door naar de betrokken werknemer/werkneemster te luisteren, hem/haar te adviseren en door gesprekken met hem/haar te voeren om zijn/haar problematiek te helpen oplossen, door zich eventueel te wenden tot een derde die betrokken is bij de problematiek (collega/chef) of door een verzoening te organiseren.
** Verfijning van de statistieken: er is een verschil tussen advies en gesprekken. Elke aanvrager krijgt advies. Als het advies volstaat, zal de aanvrager niet op gesprek komen.
*** In geval van een formele procedure worden de vastgestelde psychosociale risico’s in de situatie beschreven in een verslag aan de werkgever en worden preventie- en beschermingsmaatregelen voorgesteld om de in het verzoek aangehaalde problematiek op te lossen en te vermijden dat ze zich herhaalt.
**** In geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een derde kan de betrokken werknemer zijn werkgever al dan niet anoniem inlichten via het register van feiten van derden.
***** Lichamelijk & psychisch geweld en andere omvat alle bovenvermelde punten.Medisch toezicht op de gezondheid van werknemers

De arbeidsgeneeskunde is belast met het gezondheidstoezicht op de medewerkers van de Federale Politie. Daartoe is de dienst samengesteld uit preventieadviseurs 'arbeidsgeneesheren', verpleegkundigen en medewerkers met een administratieve functie.

Jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling 2018 2019 2020
Werknemers onderworpen aan minstens
één jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling
13 130 12 700 12 994
Werknemers die een jaarlijkse periodieke
gezondheidsbeoordeling hebben gekregen
Werknemers met een veiligheidsfunctie 5 670 6 415 3 572
Werknemers met een functie met verhoogde waakzaamheid 263 247 187
Werknemers met een bijzonder risico 1 558 1 308 766
Speciale categorieën (personen met een handicap, stagiairs, leerlingen,
studenten, werkneemsters tijdens de zwangerschap/die borstvoeding geven, interims, PWA'ers)
3 40* 8
Totaal 7 494 8 010 4 533

* Er werden meer studenten aangeworven en de invoer van de types werknemers is ook nauwkeuriger dankzij de verbetering van het opvolgingsprogramma MedWAN.Veiligheid van het personeel

De dienst Safety verzekert de veiligheid op het werk. Deze bestaat uit preventieadviseurs veiligheid die daartoe allerlei acties ondernemen.

De gezondheidscrisis heeft een grote impact gehad op het werk op het vlak van veiligheid van het personeel. Er hebben ook meer vergaderingen van de Comités voor preventie en bescherming van de werknemers plaatsgevonden om samen met de syndicale partners de in de organisatie getroffen maatregelen te bespreken.

Adviezen/aanbevelingen, advies (schriftelijk of mondeling) 2018 2019 2020
Arbeidsveiligheid 223 326 376
Gezondheid tijdens de uitvoering van het werk 38 33 94
Bedrijfshygiëne: chemische, biologische en fysieke factoren die
van invloed kunnen zijn op het welzijn (helderheid, reinheid en onderhoud <
van materialen/uitrusting/kamers, kleur, geur, verwarming, airconditioning,
ventilatie, zonnestraling enz.)
43 92 158
Ergonomie: aanpassing van het werk aan de mens 19 63 22
Keuze, aankoop en ingebruikname van werkmateriaal
en -uitrusting (procedure van de 3 groene lichten)
162 131 159
Risicoanalyse:
 • Meewerken aan de uitwerking van een risicoanalyse
 • Advies geven over de resultaten van een risicoanalyse
187 219 195
Arbeidsongeval* met inbegrip van het analysewerk 719 1 260 934
Veiligheidsincident* met inbegrip van het analysewerk 18 35 22
Werkplaatsbezoek:
 • Jaarlijks bezoek van het Comité voor preventie en bescherming van de werknemers
 • Bezoek in het kader van een dossier
277 311 218
Deelname aan de Comités voor preventie en bescherming van de werknemers 91 84 133

* Bij een arbeidsongeval is er sprake van mogelijke arbeidsongeschiktheid. Bij een incident gaat het om een gebeurtenis of een disfunctie zonder letsels.Syndicale relaties

Het sociaal overleg en de onderhandelingen tussen de overheid en syndicale organisaties zorgen voor betere werkomstandigheden en meer veiligheid voor werknemers. De sociale relaties binnen de politieorganisatie vinden plaats in het onderhandelingscomité, het hoog overlegcomité (HOC) en de basisoverlegcomités (BOC’s).


Onderhandelingscomité

Het onderhandelingscomité behandelt dossiers voor de Geïntegreerde Politie en voor de Federale Politie. Het spreekt zich uit over voorstellen in verband met de basisregels van het statuut, de bezoldigings- en pensioenregeling, de relaties met de syndicale organisaties en andere regelgevende teksten. Het behandelt ook stakingsaanzeggingen.

Het onderhandelingscomité wordt voorgezeten door het Administratief en Technisch Secretariaat (ATS) Binnenlandse Zaken. In 2020 is het 24 keer samengekomen (tegenover 28 in 2019).


Hoog overlegcomité en basisoverlegcomités – Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

De overlegcomités buigen zich over socio-economische materies of toepassingen van de basisregels (functieprofielen, tijdelijke afwijking arbeidsduur enz.).

Voorts hebben ze de bevoegdheid van Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Ze volgen de welzijnsmateries op en waken erover dat iedereen kan werken onder veilige en gezonde omstandigheden. Dit houdt onder andere overleg in over preventieplannen en risicoanalyses, alsook het voorafgaande advies in verband met de arbeidsmiddelen.

Het hoog overlegcomité (HOC) behandelt dossiers van de Federale Politie en de Geïntegreerde Politie. Het wordt voorgezeten door de directeur-generaal van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR). In 2020 is het HOC 32 keer samengekomen (tegenover 25 in 2019).Dierenartsactiviteiten ten voordele van de Geïntegreerde Politie

Onze trouwe helpende viervoeters moeten ook verzorging krijgen. Daartoe beschikt de Federale Politie over een veterinaire dienst die ook een aantal honden van onze collega's van de lokale politiezones verzorgt.

Consultaties 2018 2019 2020
voor honden van de Federale Politie 443 787 845
voor honden van de Lokale Politie 180 214 573
voor paarden 5 784 2 700 4 281*
externe consultaties voor paarden op rust** 171 242 269
Totaal 6 578 3 943 5 968

* Deze stijging is grotendeels te wijten aan de gemiddelde leeftijd van de paarden die momenteel tamelijk hoog is. Er duiken problemen op (artrose, gebitsproblemen). Dit vereist revalidatie en regelmatige controles.
** Paarden 'op rust' of ‘gereformeerde’ paarden zijn paarden die niet meer inzetbaar zijn en worden ondergebracht bij personen die erop passen. Ze blijven wel eigendom van de Federale Politie.

Paard en hond