Ons materiaalOns materiaal

 • Jaarlijks voorziet de Federale Politie de mensen op het terrein van uitrusting en materiaal: zo hebben we 5 017 216 euro besteed aan wapens, waarvan 431 730 (9 %) ten behoeve van de Lokale Politie en 13 785 018 euro aan uitrusting, waarvan 6 160 995 (45 %) ten behoeve van de Lokale Politie.
 • De Federale Politie stelt de nieuwe tweekleurige uniseks parka en softshell voor, uniek door hun design.
 • Dankzij Logispol beschikken de logistieke medewerkers van de Federale Politie over een systeem dat hen een zeer volledig en correct beeld geeft van het materiaal in voorraad en tegelijkertijd van het budget dat hen rest.


Voertuigen

Het totale aantal aangekochte voertuigen in 2019 valt niet te vergelijken met andere jaren omdat 80 voertuigen aangekocht zijn met uitzonderlijke budgetten, onder meer voor de Directie beveiliging (DAB) en in het kader van de terreurbestrijding (IDP-Terro). Voorts dient opgemerkt dat de zware voertuigen en hybride voertuigen al in de cijfers van de anonieme of gestripete voertuigen zijn opgenomen en dus niet meer apart worden opgeteld om het totaal te berekenen.

Aangekochte voertuigen 2019
Anonieme wagens 82
Voertuigen met politielogo 142
 • waarvan assistentie- en patrouillevoertuigen rechtstreeks ten voordele
  van de politiezones uit het budget Veiligheidsfonds
0*
 • waarvan voertuigen op speciaal budget DAB ... niet-terugkerend
78
 • waarvan voertuigen op budget IDP-Terro ... niet-terugkerend
2
Zware voertuigen (> 3,5 ton, dus bussen, pantserwagens, sproeiwagens …) 3
Hybride voertuigen 26
Totaal 224

* Eenmalige actie in 2018 ten behoeve van de Lokale Politie.Dienstvoertuigen bij de Federale Politie 2018 2019
Anonieme wagens (veiligheidskorps niet inbegrepen) 2 258 2 285
Voertuigen met politielogo 1 151 1 172
 • Zware voertuigen
86 93
Totaal* 3 495 3 457

* De drie aantallen mogen NIET bij elkaar opgeteld worden om het totaal van de voertuigen te krijgen. Immers, de zware voertuigen (bv. 93 voor 2019) zijn al in de cijfers van de anonieme of gestripete voertuigen opgenomen.

Wagen

Wapens en munitie

Aankoop van wapens en munitie* Hoeveelheid Bedrag
  2018 2019 2018 2019
Individuele wapens 113 430 / € 200 108
Munitie / 6 699 000
patronen
€ 747 794 € 1 134 810
Granaten / / / € 107 755
Traangas / / € 75 796 /
Cougar-lanceerders / / / € 110 533
Matrakken + accessoires 1 407 646 € 142 350 € 72 036
Peppersprays + accessoires 2 971 1 112 € 45 748 € 22 797
Toebehoren / / € 150 444 /

* Niet meegerekend: de speciale eenheden (DSU) en de Nationale Politieacademie (ANPA).Uitrusting


Nieuw in de basisuitrusting: tweekleurige parka’s

De Federale Politie heeft in 2019 de tweekleurige uniseks parka en softshell voorgesteld en breidt daarmee haar basisuitrustingsaanbod uit. Parka en softshell zijn leverbaar sinds 2020.

De tweekleurige kledij beantwoordt aan een vernieuwend ontwerp dat fluorescerend oranje combineert met insigneblauw. Dit ontwerp werd gepatenteerd en exclusief voor de Belgische politiediensten ontwikkeld. Het design van zijn reflecterende elementen geeft op een asymmetrische manier de speciale lijnen weer van de striping die eigen is aan onze politie. Deze twee basisuitrustingsstukken maken de politiemensen herkenbaarder tijdens hun interventieopdrachten en maken het politielandschap in de ogen van de burger eenvormig.

Tweekleurige parka

Functie-uitrusting: nieuw in de catalogus

Wat betreft de functie-uitrusting zijn er nieuwe markten gegund, waaronder:

 • uitrusting ordehandhaving (genegotieerd beheer openbare ruimte)
 • discrete kogelwerende vesten
 • zichtbare kogelwerende vesten
 • kledij Scheepvaartpolitie.


success story

Uniek logistiek systeem Logispol van start

Logispol staat voor Logistics Information System for the Police. De grote voordelen zijn een bijzonder goed overzicht van producten en budget samen, tijdwinst in het magazijn waar manueel tellen tot het verleden behoort en stockbreuken die worden vermeden. De logistieke medewerkers krijgen een professioneel systeem om mee te werken, waardoor deadlines beter gerespecteerd en klanten sneller bediend worden. De Federale Politie telt bijna duizend vaste gebruikers van Logispol, de Lokale Politie zo’n vierhonderd.

In de marge van Logispol is het magazijn van de Directie van de logistiek in Ukkel volledig gereorganiseerd, zodat de Federale Politie nu over een modern materiaalcentrum beschikt van waaruit sneller en vlotter dan voordien geleverd kan worden.

Enkele markante cijfers van Logispol sinds de opstart in maart 2019:

 • Aantal bestellingen in de logistieke keten: 79 893 voor een totaalbedrag van 8 miljoen euro (561 000 individuele stukken besteld en 75 000 andere bestellingen).
 • Aantal werkorders (onderhoud/herstellingen): 13 668. 

Beveiligingsadviezen

De Directie van de logistiek (DRL) van de Federale Politie verstrekt beveiligingsadviezen en voert beveiligingsaudits uit op het vlak van infrastructuur, normen inzake specifiek materiaal en identiteits- of identificatiedocumenten.

2018 2019
Dossiers ten voordele van de Federale Politie 76 44
Dossiers ten voordele van de Lokale Politie 19 15
Beheer van legitimatie- en identificatiekaarten van de politiemedewerkers 2 529 2 198
 • voor de Federale Politie
892 742
 • voor de Lokale Politie
1 637 1 445
Pasfoto’s genomen* / 27 270
 • voor de Federale Politie
/ 9 948
 • voor de Lokale Politie
/ 17 322

* De toename van het aantal genomen foto's ten opzichte van 2018 is het gevolg van de aanstaande vernieuwing van de legitimatie- en identificatiekaarten, waarvoor het nemen van foto's van al het personeel van de Geïntegreerde Politie vereist is.

De volgende trends zijn een indicatie van de groeiende aandacht die de Federale Politie hecht aan milieu- en duurzaamheidsaspecten bij het uitwerken van haar eisen in de specificaties in de materiaalaanvragen (aankoopdossiers):

 • DRL heeft, waar mogelijk, eisen opgenomen voor certificaten waaruit blijkt dat de leverancier bij het produceren van zijn artikelen voldoet aan milieu- en duurzame praktijken.
 • DRL heeft zich eveneens ingespannen om de mening van klanten over artikelen te verzamelen voordat ze hun aankoopdossiers definitief afrondden. Zo is deze directie eerder begonnen met de prospectiefase in het geval van tactische schoenen om een enquête onder toekomstige klanten te kunnen uitvoeren.