Ons budgetOns budget

 • Het budget is geënt op 3 assen: ten gunste van de Federale Politie zelf, voor de Lokale Politie (dotaties) en voor de geïntegreerde werking. We kunnen het belang van een gelijke tred tussen de 3 assen niet voldoende benadrukken!
 • De uitvoering van het meerjarig investerings- en werkingsplan (MIWP) wordt jaarlijks herhaald; de expertise van de Federale Politie is in de loop der jaren versterkt en verfijnd.
 • De Federale Politie heeft met succes Europese subsidies aangevraagd voor 14 eigen projecten.


Globaal budget

Het budget, ter waarde van 2 114 248 446 euro (buiten kredieten Terro), is opgebouwd rond drie grote assen:

 • de Federale Politie zelf
 • de Geïntegreerde Politie (GPI)
 • de Lokale Politie

Het is onderverdeeld in vijf categorieën:

 • personeel
 • werking
 • investering
 • dotaties
 • subsidies
Federale Politie 2018 2019
Personeel 756 700 000 813 689 000
Werking 91 580 000 90 653 860
Investering 27 025 000 20 883 000
Dotaties / /
Subsidies 1 170 000 1 170 000
subtotaal 876 475 000 926 395 860
Geïntegreerde Politie 2018 2019
Personeel 103 759 000 108 745 000
Werking 70 673 000 73 522 929
Investering 13 633 000 6 559 657
Dotaties / /
Subsidies 13 986 000 14 149 000
Subtotaal 202 051 000 202 976 586
Lokale Politie 2018 2019
Personeel / /
Werking / /
Investering / /
Dotaties 915 640 000 947 998 000
Subsidies 42 420 000 36 878 000
Totaal 958 060 000 984 876 000
Subtotaal 2018 2019
Personeel 860 459 000 922 434 000
Werking 162 253 000 164 176 789
Investering 40 658 000 27 442 657
Dotaties 915 640 000 947 998 000
Subsidies 57 576 000 52 197 000
Totaal 2 036 586 000 2 114 248 446

In 2019 kreeg de Federale Politie geen extra enveloppe voor herinvestering. Vandaar de sterke daling van de investeringskredieten ten opzichte van 2018. Extra investeringsenveloppes verschaffen de nodige zuurstof om oud materiaal te vervangen door nieuw, modern en innovatief materiaal.


Meerjarig investerings- en werkingsplan

Het meerjarig investerings- en werkingsplan (MIWP) werd ingevoerd door de Federale Overheidsdienst BOSA en de Inspectie van Financiën. Het is een referentie-instrument in een tijd waarin de rationalisering van de middelen binnen de overheidsinstanties steeds duidelijker wordt.

Het MIWP is een echte beheers- en planningstool en stelt onze organisatie in staat haar strategieën door middel van een vijfjarige planning van de verschillende projecten/behoeften nauwkeurig weer te geven.

De uitvoering van het MIWP is een proces dat jaarlijks wordt herhaald. Daarom wordt de expertise van de Federale Politie in de loop der jaren versterkt en verfijnd.

Optimalisatie van het gebruik van de toegekende kredieten

Om het gebruik van de toegekende kredieten te optimaliseren, werd aan het einde van het eerste semester van 2019 een actieplan opgesteld om de onderbenutting van de kredieten tegen te gaan. In het raam van dit plan worden processen opgesteld, nieuwe contacten gelegd in de begrotingsketen (zoals de Centrale cel aankoopbeleid, de aankoopcorrespondenten enz.), verschillende opleidingen georganiseerd, een communicatieplan opgesteld, de ‘Handleiding voor de leidend ambtenaar’ bijgewerkt enz. Dit plan heeft bijgevolg tot doel:

 • de nodige competenties aan te werven en/of op te bouwen,
 • de aankoopstructuur te optimaliseren,
 • de nodige standaardtools en documenten ter beschikking te stellen,
 • de monitoringtools te optimaliseren,

om alzo de toegekende kredieten optimaal te gebruiken.

Europese financiering, een hefboom naar meer middelen

De Federale Politie heeft met succes Europese subsidies aangevraagd voor 14 eigen projecten, goed voor meer dan 14,5 miljoen euro aan subsidies (totaal projectbedrag: 15,9 miljoen euro). 11 projecten, goed voor een subsidie van 13,1 miljoen euro werden reeds goedgekeurd (totaal projectbudget 14,3 miljoen euro). 3 projecten met een totaalbudget van 1,6 miljoen euro en een gevraagde subsidie van 1,45 miljoen euro worden in de loop van 2020 nog door de Europese Commissie geëvalueerd.

Verscheidene van deze projecten beogen het (verder) ontwikkelen en optimaliseren van de systemen voor de internationale informatie-uitwisseling (SIS II) en de grenscontrole (EES & ETIAS). Daarnaast werd er een project goedgekeurd om via de inzet van nieuwe technologie de grensbewaking in Zeebrugge te optimaliseren (BEACON-project). Het INSPECT-project beoogt een verdere versterking van de samenwerking met Frankrijk en Nederland, onder meer op het vlak van het gebruik van ANPR en gemeenschappelijke patrouilles. Ten slotte werden ook enkele projecten met betrekking tot het beter bestrijden van de internationale drughandel goedgekeurd.

Tot slot treedt de Federale Politie op als partner in 3 Europees gefinancierde projecten van externe partners. Voor de prestaties en expertise die we leveren in het raam van deze projecten, ontvingen we een subsidie van in totaal 567 137 euro.

Europese financiering