Informatiewerking Informatiewerking

  • In 2019 beantwoordden de communicatie- en informatiecentra (SICAD/CIC) in totaal meer dan 3 miljoen noodoproepen.
  • Binnen de arrondissementele informatiekruispunten (SICAD/AIK) zijn zo’n 390 politiemedewerkers dagelijks in de weer met het verzamelen en analyseren van data en politionele informatie om meerwaarde te bieden voor de collega’s op het terrein.
  • Maar liefst 168 206 inwoners namen deel aan de Veiligheidsmonitor editie 2018, een absoluut record en een enorme uitdaging voor de verwerking en analyse van de resultaten die in juli 2019 werden gepubliceerd.


Informatiekiosk voor de unieke vatting van identificatiegegevens

De Informatiekiosk (KIK) is een interface waarmee politiemensen op basis van een unieke vatting van de identificatiegegevens verschillende informatiesystemen gebruiken die nodig zijn om bepaalde opdrachten te vervullen.

In 2018 werd de toegang tot de KIK uitgebreid naar de nabijheids- en interventiediensten, waardoor het aantal pc’s met toegang tot de KIK in één jaar tijd was gestegen van 25 000 naar 28 000 computers.

Eind 2019 tellen we binnen de Geïntegreerde Politie 34 000 pc’s met toegang tot de KIK.

Een sleutelrol voor de arrondissementen

Op het vlak van operationeel informatiebeheer vervult het arrondissementele niveau een sleutelrol met de communicatie- en informatiediensten van het arrondissement (SICAD). Een SICAD verenigt enerzijds het provinciale communicatie- en informatiecentrum (CIC) waar noodoproepen binnenkomen en worden behandeld en, anderzijds, de arrondissementele informatiekruispunten (AIK).

Aantal oproepen in de CIC's

Dringend 2018 2019
West-Vlaanderen 217 454 212 201
Oost-Vlaanderen 248 776 250 749
Antwerpen 318 490 317 192
Limburg 161 753 161 753
Vlaams-Brabant 168 540 183 194
Brussel 442 899 443 932
Waals-Brabant 80 772 82 922
Henegouwen 471 468 462 495
Namen 146 927 155 594
Luik 358 335 358 335
Luxemburg 67 851 69 15
Totaal 2 683 265 2 704 931
Niet-dringend 2018 2019
West-Vlaanderen 13 283 12 580
Oost-Vlaanderen 10 749 10 558
Antwerpen 98 346 98 787
Limburg 15 942 16 506
Vlaams-Brabant 20 197 18 680
Brussel 32 534 35 312
Waals-Brabant 16 860 18 744
Henegouwen 13 936 16 374
Namen 15 511 15 493
Luik 71 454 77 912
Luxemburg 18 936 19 541
Totaal 327 748 340 509
Totaal 2018 2019
West-Vlaanderen 230 737 224 781
Oost-Vlaanderen 259 525 261 307
Antwerpen 416 836 415 979
Limburg 177 695 178 179
Vlaams-Brabant 188 737 201 874
Brussel 475 433 479 244
Waals-Brabant 97 632 101 688
Henegouwen 485 404 478 869
Namen 162 438 171 087
Luik 429 789 443 476
Luxemburg 86 787 88 956
Totaal 3 011 013 3 045 440Politioneel informatiebeheer


De AIK’s bij de SICAD’s zijn de hoekstenen van het politioneel informatiebeheer binnen de Geïntegreerde Politie. Er worden data en politionele informatie verzameld, geanalyseerd en herwerkt om meerwaarde te bieden voor het terreinwerk. Hoe? Door bruggen te slaan en linken te leggen, door nieuwe veiligheidsfenomenen en criminele tendensen aan het licht te brengen, door richting te geven aan politieacties en door de informatiedoorstroming naar en tussen de politiediensten te verzekeren opdat die hun opdrachten kunnen uitvoeren.

In 2019 stonden zo’n 390 personeelsleden van de Geïntegreerde Politie in voor het beheer van de politionele informatie binnen de AIK’s, tegenover 344 in 2018.

Op het centrale niveau staan de Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DGJ/DJO) en de Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DGA/DAO) specifiek in voor het beheer van de politionele informatie. DJO telde vorig jaar 61 personen voor deze functie, tegenover 60 in 2018, en DAO op haar beurt 37 personeelsleden, tegenover 40 in 2018. DAO en DJO vormen samen met het Single Point of Operational Contact (SPOC) van de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) het Nationaal invalspunt (NIP), een 24/7-permanentiedienst.Nieuwe versie van het ASTRID-dispatchingsysteem

Het afgelopen jaar is de migratie van versie 8 naar versie 9 van het dispatchingsysteem voor de politiediensten voortgezet. De vernieuwing van de CAD-technologie (Computer Aided Dispatchingsystem) heeft een impact op de werking en organisatie van de politiediensten, in het bijzonder op de communicatie- en informatiecentra in de arrondissementen (SICAD/CIC) van de Federale Politie.

Na de migratie van vijf CIC’s in 2018 is één CIC in 2019 verder gemigreerd naar CAD 9. De migratie van de overige vijf CIC’s is gepland in 2020.

success story

Criminaliteitsstatistieken verder uitgediept met Veiligheidsmonitor

De Federale Politie publiceerde begin juli, naar jaarlijkse gewoonte, de politiële criminaliteitsstatistieken van het vorige jaar, ditmaal vergezeld van de Veiligheidsmonitor 2018. Deze publicatie was het sluitstuk van een omvangrijke bevraging, analyse en synthese waarbij de analisten van de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI/BIPOL) van de Federale Politie het voortouw namen.

Tussen maart en mei 2018 organiseerde de politie – voor het eerst in 10 jaar – opnieuw een grootschalig bevolkingsonderzoek, dat een blik werpt op onder andere het (on)veiligheidsgevoel, de aangiftebereidheid, het slachtofferschap en de appreciatie van de politiediensten door de Belgische bevolking, op zowel lokaal (gemeenten, politiezones) als federaal niveau. Maar liefst 168 206 inwoners namen deel aan deze Veiligheidsmonitor, een absoluut record.

De resultaten van deze bevraging geven meer diepgang aan de politiële criminaliteitsstatistieken (in dit geval van 2018), aangezien niet enkel cijfergegevens over geregistreerde feiten geanalyseerd worden, maar ook de opinie van de bevolking en van slachtoffers van die feiten in rekening wordt gebracht. Dit geeft een schat aan informatie voor onder meer de veiligheidsplannen op diverse beleidsniveaus.

De Veiligheidsmonitor is een initiatief van de Federale Politie, in samenwerking met de Lokale Politie, de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeenten.

Alle cijfers zijn beschikbaar via www.stat.federalepolitie.be.Gegevensbescherming

De Federale Politie heeft in 2019 een aantal acties voortgezet om te voldoen aan de geldende regelgeving rond gegevensbescherming.

RegPol, het unieke register voor alle verwerkingen van de Geïntegreerde Politie, wordt dagelijks aangevuld. Momenteel bevat het ± 2 400 geregistreerde verwerkingen. Een expertengroep 'gegevensbescherming' met leden van de juridische dienst (DGR/Legal), de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) en de dienst Information Security & Privacy Office van het Commissariaat-generaal (CG/ISPO) heeft in 2019 ongeveer 7 466 uren gepresteerd om:

  • de wet- en regelgeving aan te passen: de nieuwe voorschriften van de EU inzake gegevensbescherming noopten tot de aanpassing van de wet op het politieambt (WPA) en de wet op de geïntegreerde politie (WGP). Deze aanpassingen werden in juni 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd;
  • het hele jaar door heeft CG/ISPO adviezen in verschillende dossiers verstrekt, waaronder de gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (Data Protection Impact Analysis, DPIA) met betrekking tot de automatische nummerplaatherkenning (ANPR) en FOCUS, alsook een interne Schengen/NSIS-evaluatie;
  • de kennis te ontwikkelen : in maart 2019 organiseerde de dienst CG/ISPO twee themadagen (N en F) rond gegevensbescherming, waarbij ± 300 personeelsleden van de Federale Politie kennis konden opdoen over dit thema.