ICT, de drijvende kracht achter onze acties en ons beheerICT, de drijvende kracht achter onze acties en ons beheer

 • Het is een uitdaging voor elke organisatie en dus ook voor de politie om te allen tijde mee te zijn met de evoluties in de maatschappij. Die is momenteel gedreven door een sterke evolutie op digitaal vlak. Als politie moeten we deze digitale transformatie noodzakelijkerwijze volgen en ons aanpassen.
 • Dit is de enige mogelijkheid om gelijke tred te houden met de rest van de samenleving. Zo niet dreigen we te belanden in een ontwrichting van de interactie tussen burgers en politiediensten.
 • Ingrijpende gebeurtenissen maken telkens weer duidelijk dat de politie zwaar moet inzetten op informatiebeheer, aangestuurd door digitaal gestructureerde systemen.


Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem

Think different, stay foolish, follow your heart and intuition, have courage and stay hungry.


"Steve Jobs zei Think different, stay foolish, follow your heart and intuition, have courage and stay hungry, waarop onze directeur ICT Wim Liekens gevat inspeelt met With this mindset we will make IT happen … 2019 is het jaar van de digitale transformatie binnen de Federale Politie. Niet alleen de uitrol van het Microsoft Office 365-pakket binnen de Geïntegreerde Politie is een groot succes. De politie innoveert ook door de mensen op en naast het terrein nieuwe tools aan te bieden zoals FOCUS, Portal Lite en PacOs. Bovendien heeft de samenwerking met politiezones, partners zoals Justitie en andere bevoegde overheden geresulteerd in mooie realisaties zoals bijvoorbeeld I+Belgium en Crossborder. Op deze manier is de politie een vernieuwende en flexibele partner en werkgever."

Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem
Directrice-generaal a.i. van het middelenbeheer en de informatie


Digitale transformatie: op weg naar i-Police

De digitale transformatie steunt op twee pijlers:

 • de reële modernisering van de politiesystemen die vijf jaar in beslag zal nemen (i-Police);
 • een reeks snellere realisaties in afwachting van de grotere omwenteling.
i-Police

i-Police is een strategisch project waarbij de kernbedoeling erin bestaat om de IT-architectuur van de Geïntegreerde Politie volledig te vernieuwen (serverinfrastructuur, politie-specifieke applicaties enz.). De politionele IT-architectuur moet zo kunnen beantwoorden aan de nieuwste en vooral toekomstige IT-noden. De toekomstige intelligente systemen zullen het speerpunt vormen voor een Intelligence Led Policing. Vandaar de ‘i’ in i-Police.

Het i-Police-team heeft begin 2019 de concurrentiedialoog met de twee consortia afgesloten, een mijlpaal in de aanbesteding. De maanden erna werd het uiteindelijke bestek opgemaakt.

success story

FOCUS@GPI

Een opzoeking doen in verschillende databanken, beelden of politionele informatie delen in een beveiligde omgeving, de collega's briefen bij een ploegwissel: nu allemaal mogelijk dankzij de applicaties FOCUS, resultaat van de samenwerking tussen de politiezone Antwerpen, de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) en de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) van de Federale Politie.

Op 8 mei 2019 zijn tien pilooteenheden gestart met het gebruik van FOCUS, het toekomstige mobiele i-Police-platform: één federale entiteit en negen politiezones. Het gaat om de Federale Wegpolitie Antwerpen en de lokale politiezones Druivenstreek, Voorkempen, Westkust, Antwerpen, Polbruno, Marlow, Namen, Mons-Quévy en Weser-Göhl.

Met deze eerste golf bereikten we ongeveer 6 000 politiemensen, goed voor 20 % van het totale effectief van de Geïntegreerde Politie. Op 7 oktober was het tijd voor een tweede testgolf met 27 politiezones, de Federale Wegpolitie Brabant en Luxemburg, acht gedeconcentreerde gerechtelijke directies in de arrondissementen, de Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC), de Directie bescherming (DAP), de Directie openbare veiligheid (DAS), de Directie hondensteun (DACH), de Nationale Politieacademie (ANPA) en de provinciale scholen. Deze tweede golf komt neer op een bijkomend bereik van 20 %, de twee golven samen zijn al goed voor 40 % van het totale politie-effectief.

Focus

Zoeken, managen en beheren met GES, MIS en GALoP Lite


Een meerwaarde voor het beheer van onderzoeken

De tool Police Search - GES werkt volgens dezelfde principes als de zoekmotor Google. Deze tool bevraagt de verschillende registers van de applicatie Beheer van onderzoeken (GES) waartoe de gebruiker toegang heeft. Met de applicatie GES kunnen de onderzoekers van de politie hun onderzoeken van a tot z beheren en opvolgen. Vanaf december 2019 zijn via Police Search - GES opzoekingen mogelijk van zowel gestructureerde (personen, bedrijven, documenten enz.) als niet-gestructureerde gegevens (pdf-bestanden, Word-bestanden enz.) en dat sinds december 2019.

In 2019 is de tool in bijna alle lokale politiezones uitgerold: in datzelfde jaar zijn 1 889 nieuwe gebruikers geregistreerd.


Evolutie van het Management Informatie Systeem

Het Management Informatie Systeem (MIS) heeft de afgelopen jaren een grondige technische transformatie ondergaan. Het sluitstuk was het ter beschikking stellen van de toepassing aan de eindgebruiker. In november 2019 was het zover: de politiezones en de arrondissementele entiteiten kunnen sindsdien via het MIS hun eigen criminaliteitsdata opvragen.

Tegelijk werd het pad geëffend voor de openstelling van andere domeinen van het MIS, zoals verkeer of managementinformatie omtrent de personeelscapaciteit. Wat dit laatste betreft bevat het MIS sinds eind 2019 de gegevens van zowel het Secretariaat SSGPI als de HR-beheerstool GALoP.


En de 'Lite'-versie vergemakkelijkt mobiel en flexibel werken

De Federale Politie heeft verder ingezet op de vernieuwing en modernisering van de eigen informatieplatformen. Door de invoering van de mobiele versie van Portal, bekend onder de naam Portal Lite, verkregen de personeelsleden, waar en wanneer ze dat wensten - any place, any time - en via hun smartphone, tablet of computer - any device -, toegang tot tools die voordien enkel op kantoor beschikbaar waren. Zo kan iedereen, sinds de lancering van GALoP Lite, op ieder ogenblik en waar dan ook, bijvoorbeeld zijn dienstprestaties invullen of het saldo van zijn verlofdagen nagaan.

Portal Lite geeft de leden van de politie eveneens de mogelijkheid om op afstand toegang te hebben tot het Communicatierepertorium (CRC) met de contactgegevens van de werknemers van de Lokale Politie en de Federale Politie.

In 2019 vroegen 34 995 personen toegang tot Portal Lite en GALoP Lite.

Mobile ICT

Tools voor meer veiligheid aan de grenzen


Belvis

De Belvis-applicatie (BELgische Visum Informatie Systeem) beoogt de controle van de visa in C-VIS (Central Visum Information System) met als doel misbruik van visa tegen te gaan. De opzoekmogelijkheden zijn uitgebreid. Via Belvis is het Schengen Informatie Systeem (SIS) nu gekoppeld aan de databank met vingerafdrukken (AFIS). Daardoor is het mogelijk om de afgenomen vingerafdrukken in het raam van de controle op de visahouders door te sturen naar het SIS.

De controle met Belvis komt bovenop de controles in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), het Schengen Informatie Systeem (SIS) en de Interpol-databanken ASF Nominals en SLTD (Stolen and Lost Travel Document).

 • Aantal gebruikers: 510
 • Aantal controles: 164 366
 • Aantal controles van vingerafdrukken via Belvis in AFIS: 118 465

Raavis, de e-verbinding met de Dienst Vreemdelingenzaken

De applicatie Raavis (Rapport Administratif – Administratief Verslag Informatie Systeem) stelt de politieambtenaar in staat om de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) rechtstreeks te contacteren in verband met de beslissing na een interceptie op het territorium of aan de grens van een vreemdeling die niet over de juiste verblijfsmachtigingen beschikt.

 • Aantal gebruikers: 5 000
 • Aantal aangemaakte rapporten: 28 826

Aquatask en Aerotask

Aquatask en Aerotask zijn toepassingen die gebruikt worden door respectievelijk de Scheepvaartpolitie (SPN) en de Luchtvaartpolitie (LPA) voor de administratieve grenscontrole van alle scheep- en luchtvaartverkeer dat de Schengen-buitengrenzen overschrijdt. De applicaties worden 24/7 gebruikt en maken het mogelijk om bemanning en passagiers te checken in de Algemene Nationale Gegevensbank, het SIS en de Interpol-databanken.

Aerotask is pas in gebruik sinds 21 september 2019. De controle in Aerotask gebeurt aan de hand van de General Declarations, in 2019 alleen voor de GenDecs voor niet-commerciële vluchten.

 • Aantal gebruikers van Aquatask: 225
 • Aantal controles van passagiers en bemanningsleden in Aquatask: 3 559 616
 • Aantal controles van GenDec’s in Aerotask: 2 800

success story

Digitalisering van de General Declarations

De General Declaration of GenDec is verplicht voor de vluchten van de General Aviation* die de landen van de Schengenruimte binnenkomen of verlaten in het kader van de grenscontrole. Ze omvat o.a. de vliegtuig-, vlucht- en persoonsgegevens over elke particuliere vlucht.

De GenDecs moeten voortaan vooraf worden ingediend via een uniek en beveiligd platform: Aerotask. Dit digitale platform is tot stand gekomen in samenwerking met de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI). Het vereenvoudigt het proces en biedt de garantie dat de online ingediende General Declaration haar bestemming zal bereiken en correct zal worden verwerkt door de bevoegde grenscontroleurs. Die vooraankondiging geldt zowel voor de vluchten vanuit België als voor de vluchten naar België.

De vlucht- en passagiersgegevens worden automatisch verstuurd naar de Federale Politie die instaat voor de grenscontrole. Door de digitalisering kan de Federale Politie haar grenscontroletaak sneller en efficiënter uitvoeren. Het betekent ook een vereenvoudiging, een garantie en een tijdwinst voor de indiener.

De gegevens worden veilig bewaard, met respect voor de privacy.

Het nieuwe proces is een grote verbetering voor de Federale Politie. De grenscontroleposten kunnen immers de gegevens al controleren vóór de fysieke controleformaliteiten aan de grens. Op die manier kunnen de middelen sneller en efficiënter worden aangewend.

* General Aviation (GA) is de verzamelnaam voor algemene burgerluchtvaart, zakenluchtvaart, privé-charterluchtvaart alsook toerisme-, opleidings- en trainingsluchtvaart.

General Declaration


Innovatie en lokalisatie

Verbeterde lokalisatieservice voor FOCUS en PoliceMaps

Op het gebied van geografische informatie hebben de activiteiten van het afgelopen jaar zich vooral toegespitst op het up-to-date brengen van de referentieregisters met adressen, kruispunten en hectometerpalen (een paal of bordje langs gewest- en snelwegen die 100 meter uit elkaar staan met daarop de afstand tot het startpunt van de weg). Door deze update kunnen feiten correcter in kaart worden gebracht. De verbeterde lokalisatieservice is van toepassing in verschillende applicaties zoals FOCUS, PoliceMaps en andere.

Ook de coderingslogica voor de geolokalisatie van de verkeersongevallen wordt geënt op deze referentieregisters. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de langetermijnvisie, namelijk de verschillende geografische politietoepassingen aan één gemeenschappelijke bron koppelen.

Focus

Nationaal cameraschild ANPR

Het nationaal cameraschild ANPR (Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning) verbindt alle ANPR-camera’s met een centraal beheerssysteem dat de politie toelaat om snel te reageren als een passage van criminelen (op basis van een geseinde nummerplaat) wordt opgemerkt.

Afgelopen jaar is het nationale cameraschild ANPR verder uitgebouwd. Begin 2020 komen er 3482 camera’s in aanmerking voor integratie in het nationale ANPR-netwerk.

 • Reeds geconnecteerd op huidig operationeel systeem: 157 camera’s
 • Reeds geconnecteerd op toekomstig systeem: 886 camera’s
 • In afwachting van connectie op toekomstig systeem: 2439 camera’s

Het ANPR-netwerk zal in totaal ook 389 trajectcontroles omvatten.

ANPR

Digitale samenwerking met Justitie: 4 realisaties in vogelvlucht


CROSSBORDER EXCHANGE en een centrale container voor de opvolging van processen-verbaal

In het raam van CROSSBORDER EXCHANGE verwezenlijkte de Federale Politie in 2019 samen met Justitie een aantal projecten: een verbeterd en kwalitatief systeem om verkeersboetes te innen, een verhoging van het aantal camera's en het ontwikkelen van de digitale handtekening en zegel. In december 2019 stuurde minister van Justitie Koen Geens zijn felicitaties voor het verrichte werk voor CROSSBORDER EXCHANGE.

Sinds 2018 werkt de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) aan een centrale container voor pv's. Zowel de politiediensten als Justitie zullen hiertoe toegang hebben. In een eerste fase werd werk gemaakt van de automatische omzetting van de pv's in pdf-formaat en van de automatische verzending van die pdf's vanuit de politieapplicaties naar de centrale container. Alle belanghebbenden hebben de toegang tot deze container succesvol getest. Bovendien werd het voor de leden van de politiediensten vanaf 2019 mogelijk pv's elektronisch te ondertekenen met een gekwalificeerde handtekening. Er wordt ook overwogen om die mogelijkheid uit te breiden tot de burgers en om de pv's te ondertekenen met een geavanceerde elektronische zegel die automatisch en anoniem kan worden aangebracht. Dat laatste past perfect in het CROSSBORDER EXCHANGE-project.

In 2019 werden via de applicatie ISLP (Integrated System for Local Police), geleverd door de Federale Politie:

 • 6 300 000 pv's aangemaakt
 • 2 160 000 pv's doorgestuurd naar de gerechtelijke ANG
 • 2 270 000 onmiddellijke inningen aangemaakt
 • 5 500 000 inlichtingen geregistreerd
 • 13 260 000 documenten aangemaakt
 • 1 450 000 verhoren ingevoerd


PacOs: barcodes op overtuigingsstukken voor een efficiëntere opvolging binnen politie en Justitie

PacOs is de applicatie voor een digitaal beheer van de overtuigingsstukken via barcodes. Deze applicatie is begin 2019 ter beschikking gesteld van de pilootsites van politie en Justitie om ze te testen en te valideren op operationeel vlak. Na die validatieperiode ging in de tweede helft van het jaar de operationele fase van start in diezelfde eenheden. Eind 2019 was het dan tijd voor de operationele uitrol op andere sites van politie en Justitie. Dit gebeurt geleidelijk per arrondissement en eind 2020 zal de applicatie in heel België uitgerold zijn.

Enkele gegevens over de lancering van PacOs in 2019:

 • 2 287 gebruikers, van wie 2 220 bij de Geïntegreerde Politie en 67 bij Justitie (rechtbanken van eerste aanleg, Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie);
 • 1 565 gerechtelijke inbeslagnames;
 • 6 445 in beslag genomen overtuigingsstukken, waarvan:
  • 2 953 bij de Geïntegreerde Politie;
  • 3 492 bij Justitie.


ANG/CROSS voor een vlottere opvolging van de seiningen

De Federale Politie heeft de eerste versie van de toepassing ANG/CROSS uitgerold op 22 november 2019. Deze laat toe om seiningen en ontseiningen van ‘personen’ in het domein van de gerechtelijke politie uit te voeren. De toepassing is tevens voorzien van een link met I+Belgium, waardoor de parketten zelf de voorwaardelijke invrijheidstellingen rechtstreeks in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) kunnen ingeven.

De tweede versie van ANG/CROSS (beschikbaar eind 2020) biedt de gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig en onmiddellijk politierapporten op te stellen, zowel in het gerechtelijke als bestuurlijke domein.

In de toekomst wordt de toepassing ANG/CROSS verder uitgebreid met de entiteiten ‘Voorwerpen’ en ‘Vervoermiddelen’.

success story

I+Belgium, een gemeenschappelijke tool voor de opvolging van personen die vrij zijn onder voorwaarden

I+Belgium is een nieuw digitaal communicatie- en informatieplatform voor de opvolging van personen die vrij zijn onder voorwaarden. Alle diensten van politie en Justitie kunnen er sinds september in real time de informatie over de opvolging van de voorwaarden raadplegen en worden ingelicht wanneer deze niet worden nageleefd.

Via deze applicatie voert het parket, de onderzoeksrechter of de gevangenis de vrijheidsvoorwaarden in en wordt (worden) de betrokken politiezone(s), die belast is (zijn) met de controle en begeleiding, op de hoogte gebracht van de voorwaarden op basis van seiningen.

Het niet-naleven van de voorwaarden kan door de vaststellende politiezone onmiddellijk via I+Belgium ingevoerd worden. Hierdoor worden de bevoegde overheid, andere betrokken politiezones en justitiehuizen onmiddellijk ingelicht via berichtgeving.

Het grote voordeel is dat de volledige opvolging van de vrijheidsvoorwaarden in één systeem wordt beheerd en automatisch in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) wordt gevoed.

De applicatie werd ontwikkeld door de politiezone Komen-Waasten en is uitgegroeid tot een nationaal project dankzij een gecoördineerde en uitstekende samenwerking tussen de Federale Politie, de lokale politiediensten en de instanties van Justitie.

Ondertussen werden verschillende functionaliteiten verbeterd met als belangrijkste de automatische voeding van de ANG en het op de hoogte brengen van de betrokken politiezones belast met toezichtscontroles via seiningen.