ICT, de drijvende kracht achter onze acties en ons beheerICT, de drijvende kracht achter onze acties en ons beheer

 • De digitale transformatie binnen de Geïntegreerde Politie gaat door. Er worden voortdurend nieuwe digitale technologieën in diverse activiteitendomeinen geïmplementeerd.
 • Het werk van de politieagenten vergemakkelijken is hierbij een prioriteit. De bedoeling is hun efficiëntie dagelijks te verbeteren.
 • De nieuwe digitale tools laten toe de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plaats te hebben. Daardoor is een betere samenwerking en informatie-uitwisseling met de partners mogelijk.


Digitale transformatie: op weg naar i-Police

De digitale transformatie steunt op twee pijlers:

 • de reële modernisering van de politiesystemen die vijf jaar in beslag zal nemen (i-Police);
 • een reeks snellere realisaties in afwachting van de grotere omwenteling.
i-Police

i-Police is een strategisch project waarbij de kernbedoeling erin bestaat de IT-architectuur van de Geïntegreerde Politie volledig te vernieuwen (serverinfrastructuur, politiespecifieke applicaties enz.). De politionele IT-architectuur moet zo kunnen beantwoorden aan de nieuwste en vooral toekomstige IT-noden. De toekomstige intelligente systemen zullen het speerpunt vormen voor een Intelligence Led Policing. Vandaar de ‘i’ in i-Police.

Eind 2019 ontving de Federale Politie de offertes van de geselecteerde kandidaten. Vanaf januari 2020 werd de analyse van de offertes aangevat. Deze analyse gebeurde door verschillende analyseteams (samengesteld uit leden van Lokale en Federale Politie en technische experten), met ondersteuning van de Directie van de politionele informatie en ICT-middelen (DRI) en de aankoopdienst.

Uit de analyse werd vastgesteld dat de offertes onvoldoende duidelijk waren rond een aantal essentiële elementen van het bestek. Dit noodzaakte de heropening van de dialoog met de weerhouden kandidaten in november 2020.

success story

Smart Policing Hackathon: innovatie ten dienste van de politie

Een primeur bij de Geïntegreerde Politie: de Smart Policing Hackathon in samenwerking met Vias Institute en EY was een springplank om slimme innovatie bij de politie te boosten. Verschillende diensten van het Commissariaat-generaal van de Federale Politie waren zeer nauw betrokken bij de organisatie van dit evenement.

Maatschappij en criminaliteit evolueren voortdurend. De politie moet continu alert en wendbaar blijven om kleine, grote en disruptieve criminaliteit efficiënt te bestrijden. En hoe kan de politie als organisatie slim innoveren om zichzelf als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te positioneren? Samengevat was dat de scope van de Smart Policing Hackathon.

Bij een hackathon (wat staat voor hacking en marathon) is het de bedoeling om in een korte tijdsspanne binnen kleine multidisciplinaire teams gezamenlijk en non-stop rond een uitdaging (challenge) te werken en innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken (het ‘hacking’ gedeelte). Elk team bestond uit mensen uit de bedrijfswereld en de academische wereld (studenten, docenten …). De teams werden begeleid en gecoacht door personeelsleden van de Geïntegreerde Politie.

200 ‘hackers’ in 43 teams hebben er tijdens de onlinehackathon 30 uur lang enthousiast op los gehackt om innovatieve ideeën om te zetten in werkbare oplossingen die een verschil moeten betekenen voor politie én bevolking.

Op 11 december werd de Smart Policing Hackathon afgerond met de bekendmaking van de winnaars. Onder de laureaten vinden we zowel gevestigde waarden en startups met een pak knowhow als jonge, gedreven studenten met een neus voor innovatie die dankzij dit initiatief de deur naar de politiewereld hebben opengeduwd. De oplossingen van de laureaten worden verder geanalyseerd met het oog op implementatie binnen de politieorganisatie. Informatietechnologieën eisen daarin een prominente plaats op.

Voor alle info over de Smart Policing Hackathon: https://police-hackathon.be

Smart Policing Hackathon
Premier commissaire divisionnaire Marc De Mesmaeker

Geen eindpunt, integendeel


"De hackathon was geen eindpunt, integendeel. Het momentum en het krachtige netwerk dat gegroeid is tijdens de hackathon moet in stand worden gehouden. Er komt een vervolgverhaal in 2021, met de oprichting van een innovatiecel bij het Commissariaat-generaal van de Federale Politie. Deze Smart Policing Hackathon was niet enkel inspirerend voor de samenwerking met externe partners, maar ook voor de interne samenhang tussen de lokale en federale politiediensten onderling."

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale Politie


FOCUS@GPI


De toepassing FOCUS@GPI laat het gebruik van meerdere functionaliteiten op het terrein toe zoals de raadpleging van het Rijksregister of de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de inschrijving van een voertuig, de opvolging van 101-incidenten, de toegang tot briefings, de vatting van een inbreuk enz.

In 2019 kwam FOCUS@GPI tot stand. Tijdens dat jaar konden we de overeenstemming van de toepassing met de behoeften van het terrein bevestigen dankzij de feedback van de 68 geactiveerde eenheden.

In 2020 kon de Federale Politie de uitrol van de toepassing in de andere eenheden van de Geïntegreerde Politie voltooien. Op het einde van het jaar waren 252 eenheden ermee uitgerust: 185 lokale politiezones, 40 federale eenheden, de 13 communicatie- en informatiediensten van het arrondissement (SICAD), 5 sites van de Nationale Politieacademie (ANPA) en 9 provinciale scholen.

Een toepassing zoals FOCUS brengt vanaf het gebruik ervan ongetwijfeld nieuwe verwachtingen met zich mee. Die nieuwe verwachtingen worden door de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) en de bij dat project betrokken partners van de Federale Politie en de Lokale Politie gegroepeerd, geanalyseerd en tot slot geprioriteerd met als doel te worden geïmplementeerd. In dat verband was vanaf 2020 een betere samenwerking tussen eenheden mogelijk door de incidenten te delen.

Focus

success story

Lof voor FOCUS@GPI

Op 22 september werd de politiezone Ans/St-Nicolas uitgerust met FOCUS@GPI. Nauwelijks twee maanden later verspreidden haar verantwoordelijken via Facebook een artikel dat bol staat van lofbetuigingen. Dit artikel toont enerzijds aan hoe gemakkelijk het is de tool te implementeren en wijst anderzijds in enkele woorden op de voordelen van het gebruik ervan.

"Dankzij Focus winnen de politieagenten tijd en zijn ze dus meer aanwezig op het terrein. Bovendien wordt het opstellen van bepaalde processen-verbaal en andere gemeentelijke administratieve sancties gemakkelijker zonder dat daarvoor naar kantoor moet worden gegaan. […] De politieagenten waarderen deze tool. De tool luidt een nieuw tijdperk in het politiewerk in en levert vooral aanzienlijke tijdwinst op!"

Focus

Zoeken, managen en beheren met GES en MIS


Een meerwaarde voor het beheer van onderzoeken

De tool Police Search - GES werkt volgens dezelfde principes als de zoekmotor Google. Deze tool bevraagt de verschillende registers van de applicatie Beheer van onderzoeken (GES) waartoe de gebruiker toegang heeft. Met de applicatie GES kunnen de onderzoekers van de politie hun onderzoeken van A tot Z beheren en opvolgen. Sinds december 2019 zijn via Police Search - GES opzoekingen mogelijk van zowel gestructureerde (personen, bedrijven, documenten enz.) als niet-gestructureerde gegevens (pdf-bestanden, Word-bestanden enz.).

2019 was het jaar van de uitrol van de tool op lokaal niveau. GES werd in december 2020 niet enkel bij alle diensten van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en de centrale directies van de Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) geïnstalleerd, maar ook in 142 lokale politiezones en bij de Scheepvaartpolitie (SPN).

Eind 2020 werd gekenmerkt door de komst van de toepassing die het op basis van een gestandaardiseerde vordering van een magistraat mogelijk maakt rechtstreeks de Nationale Bank van België te bevragen. Deze functionaliteit bestond in GES al sinds juli 2020. De toepassing BNBB (tweetalige afkorting van Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België) werd ontwikkeld ten bate van de leden van de Lokale Politie die GES niet gebruiken.Evolutie van het Management Information System

Het Management Information System (MIS) heeft de afgelopen jaren een grondige technische evolutie ondergaan. Het sluitstuk was het ter beschikking stellen van de toepassing aan de eindgebruiker. In november 2019 was het zover: de politiezones en de arrondissementele entiteiten kunnen sindsdien via het MIS hun eigen criminaliteitsdata opvragen.

In 2020 lag de klemtoon op de introductie van een stuurbord met een up-to-date overzicht van de personeelscapaciteit voor alle directeurs van de Federale Politie. Hierin worden de kerncijfers op een beeldende manier voorgesteld met betrekking tot het personeel waarvoor men bevoegd is.

Daarnaast beschikt de Directie van het personeel van de Federale Politie (DRP) voortaan over een eigen MIS-tool om alle capaciteitsvragen, waaronder ook de parlementaire vragen, te kunnen beantwoorden. Deze tool laat toe om rapporten op maat te ontwikkelen. Dit is een belangrijke stap op het vlak van standaardisering en harmonisatie van de capaciteitscijfers.Tools voor meer veiligheid aan de grenzen


Belvis

De Belvis-applicatie (Belgisch Visum Informatie Systeem) beoogt de controle van de visa in C-VIS (Central Visum Information System) met als doel misbruik van visa tegen te gaan. De opzoekmogelijkheden zijn uitgebreid. Via Belvis is het Schengeninformatiesysteem (SIS) nu gekoppeld aan de databank met vingerafdrukken (AFIS). Daardoor is het mogelijk om de afgenomen vingerafdrukken in het raam van de controle op de visahouders door te sturen naar het SIS.

De controle met Belvis komt bovenop de controles in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), het Schengeninformatiesysteem (SIS) en de Interpoldatabanken ASF Nominals en SLTD (Stolen and Lost Travel Document).

  2019 2020*
Aantal gebruikers 510 510
Aantal controles 164 366 31 636
Aantal controles van vingerafdrukken via Belvis in AFIS 118 465 6294 118 465 6 294

* Door de coronamaatregelen in 2020 werd internationaal reizen sterk beperkt met minder grensoverschrijdende verplaatsingen als gevolg en dus ook minder controles.
Raavis, de e-verbinding met de Dienst Vreemdelingenzaken

De applicatie Raavis (Rapport Administratif – Administratief Verslag Informatie Systeem) stelt de politieambtenaar in staat om de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) rechtstreeks te contacteren in verband met de beslissing na een interceptie op het territorium of aan de grens van een persoon die niet over de juiste verblijfsmachtigingen beschikt.

 • Aantal gebruikers: 5 000
 • Aantal aangemaakte rapporten: 21 264 (tegenover 28 826 in 2019)

Aquatask en Aerotask zijn toepassingen die gebruikt worden door respectievelijk de Scheepvaartpolitie (SPN) en de Luchtvaartpolitie (LPA) voor de administratieve grenscontrole van alle scheep- en luchtvaartverkeer dat de Schengenbuitengrenzen overschrijdt. De applicaties worden 24/7 gebruikt en maken het mogelijk om bemanning en passagiers te checken in de Algemene Nationale Gegevensbank, het SIS en de Interpoldatabanken.

Aerotask is pas in gebruik sinds 21 september 2019. De controle in Aerotask gebeurt aan de hand van de General Declarations voor niet-commerciële vluchten.

 • Aantal gebruikers van Aquatask: 296
 • Aantal controles van passagiers en bemanningsleden in Aquatask: 565 722*
 • Aantal controles van GenDec’s in Aerotask: 1925

* Het gaat hier alleen over het aantal administratieve controles van passagiers en crew. Het gaat om het aantal controles dat uitgevoerd werd op unieke personen op de actieve passagierslijsten van een verblijf, en dit zowel op aankomst als op vertrek.

Het grote verschil in vergelijking met 2019 (3 559 616) is te verklaren door het stopzetten van de ferry Zeebrugge-Hull en door het opschorten van de cruises sinds maart 2020. Een cruise is per dagbezoek goed voor een 8000 tot 10 000 controles.

success story

Luchtvaartpolitie mee aan de wieg van Europees handboek voor General Aviation

De Pompidou-groep (Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs - intergouvernementeel orgaan van de Raad van Europa), actief in de strijd tegen druggebruik en de drugshandel, zag al jaren dat General Aviation* een blinde vlek was in deze materie. Om de eerstelijnsvaststellers in de lidstaten te helpen bij hun controles, zochten ze experten in General Aviation. Collega's uit Oostende en Wevelgem, al jaren beslagen in dit segment, hebben samen met collega's van de Nederlandse luchtvaartpolitie, het Duitse Bundeskriminalamt, de Franse Gendarmerie des Transports Aériens en de Engelse National Crime Agency en UK Border Office bijdragen geleverd aan het Europees handboek voor General Aviation.

* General Aviation (GA) is de verzamelnaam voor algemene burgerluchtvaart, zakenluchtvaart, privé-charterluchtvaart alsook toerisme-, opleidings- en trainingsluchtvaart.

>Luchtvaartpolitie mee aan de wieg van Europees handboek voor General Aviation


Innovatie en lokalisatie

Divers gebruik lokalisatieservice

De FOD Binnenlandse Zaken gebruikt voortaan twee producten van de politie: Carte en Geolister.

 • Met Carte kunnen burgers de plaats van hun private bewakingscamera('s) nauwkeuriger aanduiden. Als een straatnummer bijvoorbeeld niet gevonden wordt, kan de burger zelf het punt op de kaart verplaatsen. Zo zijn de gerechtelijke politiediensten op de hoogte van de opgenomen beelden en kunnen ze deze opvragen in geval van een gerechtelijk onderzoek.
 • Geolister is een dienst die bij het ingeven van een adres op de website www.aangiftecamera.be toelaat de opzoeking via een reeks voorstellen te leiden. Daardoor vermindert het aantal 'niet-gevonden' adressen sterk.

Bovendien gebruikt de hrm-tool GALoP de meting van de geografische afstand in het berekeningsproces van de verplaatsingskosten van het personeel. Deze functie automatiseert het proces sterk en vermindert de verwerkingstijd aanzienlijk.Nationaal cameraschild ANPR

Het nationale cameraschild ANPR (Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning) verbindt alle ANPR-camera’s met een centraal beheerssysteem dat de politie toelaat om snel te reageren als een passage van criminelen (op basis van een geseinde nummerplaat) wordt opgemerkt. Het ANPR-netwerk omvat ook de trajectcontroles.

Afgelopen jaar is het nationale cameraschild ANPR verder uitgebouwd. In 2020 komen er 3938 camera’s in aanmerking voor integratie in het nationale ANPR-netwerk.

 • Reeds aangesloten op de operationele systemen: 1 549 camera’s

Midden oktober 2020 is er een technische mijlpaal bereikt. De AMS-databank (ANPR Managed Services), die tot dan in testomgeving draaide, is overgezet naar een afgebakende technische operationele omgeving van een 1000-tal camera’s en een afgebakende politionele gebruikersgroep van ongeveer 250 personen. Deze fase werd beschouwd als een ‘live-test’ van het systeem dat tot dan enkel in ‘labo-omstandigheden’ werd gebouwd en getest.

Er werd tevens verder gebouwd aan het aantal portalen. In 2020 zijn er 88 gebouwd met 440 camera’s waarvan 220 ANPR-camera’s.

Deze fase was vanuit technisch oogpunt zeker belangrijk omdat nagegaan kon worden of het systeem draaiende bleef en voldoende stabiel was. Tegelijkertijd levert deze fase ook waardevolle statistische gegevens op die noodzakelijk zijn voor de verdere implementatie en uitbouw van het aantal camera’s en politionele gebruikers.

ANPR

Digitale samenwerking met Justitie: 4 realisaties in vogelvlucht


Cross Border Exchange en een centrale container voor de opvolging van processen-verbaal

Cross Border Exchange is een in de politionele applicaties geïntegreerde module waarmee alle onmiddellijke inningen (OI), vastgesteld door de Geïntegreerde Politie en ten laste van Belgische of Europese inwoners, via een elektronische flux naar Justitie worden gestuurd. Justitie zorgt vervolgens voor het afdrukken en de verzending van die onmiddellijke inningen en de opvolging van de betaling ervan.

In het raam van Cross Border Exchange verwezenlijkte de Federale Politie in 2020 samen met Justitie een aantal projecten: een verbeterd systeem om verkeersboetes te innen door een verhoging van het aantal camera's, trajectcontroles en de ontwikkeling van de digitale handtekening en zegel (MultiFactor Authentication (MFA) en nieuw certificaat).

Via de applicatie ISLP (Integrated System for Local Police), geleverd door de Federale Politie, worden onder meer processen-verbaal (pv’s) aangemaakt en geregistreerd.

Aantal 2019* 2020
Aangemaakte pv's 6 300 000 5 801 781
Pv's doorgestuurd naar de gerechtelijke ANG 2 160 000 2 190 253
Onmiddellijke inningen 2 270 000 2 088 910
Geregistreerde inlichtingen 5 500 000 4 995 666
Aangemaakte documenten 13 260 000 11 745 608
Ingevoerde verhoren 1 450 000 1 228 335
Geregistreerde fysieke personen / ** 24 935 159

* Om een technische reden werden de cijfers voor 2019 afgerond.

** Cijfer niet beschikbaar.PacOs: barcodes op overtuigingsstukken voor een efficiëntere opvolging binnen politie en Justitie

PacOs is de applicatie voor een digitaal beheer van de overtuigingsstukken via barcodes. Na het validatieproces bij de testsites in de loop van 2019 werd de operationele uitrol in 2020 geleidelijk aan per arrondissement op de sites van de politie en Justitie op gang gebracht. Eind 2020 dekte PacOs 55% van het Belgische grondgebied.

Enkele aantallen in verband met PacOs:

2019 2020
Gebruikers van PacOs (totaal) 2 287 31 948
 • bij de Geïntegreerde Politie
2 220 31 666
 • bij Justitie*
67 282
Gerechtelijke inbeslagnames 1 565 53 440
In beslag genomen overtuigingsstukken (totaal) 6 445 50 802
 • bij de Geïntegreerde Politie
2 953 18 043
 • bij Justitie
3 492 32 759

* Bij de rechtbanken van eerste aanleg, het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.ANG/CROSS voor een vlottere opvolging van de seiningen

De Federale Politie heeft de eerste versie van de toepassing ANG/CROSS uitgerold op 22 november 2019. Deze laat toe om seiningen en ontseiningen van ‘personen’ in het domein van de gerechtelijke politie uit te voeren in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). De toepassing is tevens voorzien van een link met I+Belgium, waardoor de parketten zelf de voorwaardelijke invrijheidstellingen rechtstreeks in de ANG kunnen ingeven.

Deze eerste versie werd uitgebreid met de mogelijkheid om de aliassen en seiningen van personen, aangemaakt vanuit CROSS, te beheren.

Er wordt verstaan onder:

 • alias: elke valse identiteit die de 'daders' gebruiken. Het gaat dus niet om een bijnaam;
 • seining: de registratie in de ANG van de persoon, via het gebruik van een te nemen maatregel.

In de toekomst wordt de toepassing ANG/CROSS verder uitgebreid met de entiteiten ‘Voorwerpen’ en ‘Vervoermiddelen’.

Bovendien werd in het kader van het beheer van de inbreuken in het kader van COVID-19 een specifieke versie (CROSS-COVID) in gebruik genomen. Deze applicatie laat onder meer de melding en de onmiddellijke inning in geval van covidovertredingen sinds de eerste lockdownfase (april 2020) toe.Mercurius, voor een gemakkelijke raadpleging van de vervallenverklaringen van het recht tot sturen

Mercurius is een verzameling applicaties die toelaten op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen met betrekking tot het rijbewijs. Dit project, dat voortdurend evolueert, is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere partners: De FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de examencentra, de gemeenten en de Geïntegreerde Politie.

De partners startten in de loop van juni 2020 met een nieuw digitaal portaal voor Mercurius. Aan de hand hiervan kunnen de politieagenten onmiddellijk zien of een rechter een rijverbod heeft opgelegd en kunnen ze de 'status' van het rijbewijs raadplegen. Dit portaal geeft rechtstreeks toegang tot die informatie in de databank van Justitie.

In de loop van de eerste drie maanden na de uitrol van Mercurius gebruikten 197 verschillende politie-eenheden het digitale portaal. Er vonden per dag gemiddeld 689 zoekopdrachten plaats. 16,5% van de gecontroleerde bestuurders bleek bekend te staan voor een verval van het recht tot sturen.Vernieuwing van de infrastructuur van het datacenter

In juni 2020 is een mijlpaal gezet op het vlak van informatiebeheer bij de Geïntegreerde Politie.

Alle belangrijke centrale servers en disksystemen werden verhuisd van het 45 jaar oude datacenter naar een splinternieuw, beveiligd datacenter met klassieke en speciale servers, elk met specifieke eisen aan koeling en stroomverbruik. De complete verhuis werd volledig conform de vooraf opgestelde planning en timing uitgevoerd, alsook binnen het vastgelegde budget.

Eind juni was het nieuwe datacenter volledig operationeel en wordt het opnieuw 24 op 7 bevolkt door de datacenter-operatoren die zorgen voor de opvolging, bewaking, begeleiding en bemanning van dit center.Het datacenter in enkele cijfers

 • 177 toestellen werden verhuisd.
 • Tientallen kilometers kabel (koper en glasvezel) zorgen voor de verbinding tussen al deze materialen.
 • 12 grote frigo’s zorgen voor de voortdurende koeling van alle materialen.
 • 38 blusgasflessen van 1,70 meter hoogte gevuld met argoniet staan (op 300 bar) klaar voor de volledig geautomatiseerde brandbeveiliging van het datacenter.
Photo by Jordan Harrison on Unsplash